bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Alexandros Palace Hotel & Suites

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Alexandros Palace Hotel & Suites - Халкидики / Атон, Уранополис

Промоции в Alexandros Palace Hotel & Suites, Уранополис

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.09.2022 - 23.10.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 16.05.2022 - 30.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 01.07.2022 - 31.08.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

222лв
177лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
333лв
288лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-13%
388лв
333лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-14%
278лв
222лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
536лв
451лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-16%
425лв
340лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
813лв
702лв
21-28 Май
на човек

24 май 2022
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-14%
555лв
444лв
21-28 Май
на човек

24 май 2022
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
665лв
532лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2022
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
999лв
866лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2022
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-13%

Alexandros Palace е приятен и добре поддържан хотел, състоящ се от основна и допълнителни сгради, разположени на относително голяма територия. Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето, хотелът разполаа и с мини - маркет, паркинг.

Местоположение на Alexandros Palace Hotel & Suites, Халкидики

Alexandros Palace се намира на леко издигнато място, с прекрасна гледка към морето и близките острови. Само една улица дели хотелите от пясъчно-каменистия плаж, намиращ се на около 150м (до плажа се достига през подлез). Възможности за пазаруване, барове и ресторанти има в намиращия се на около 7км Уранополи (2 пъти дневно автобус на хотела срещу заплащане), спирка на редовна автобусна линия на около 150 м.

Адрес: Уранополис, Greece


Удобства в Alexandros Palace Hotel & Suites

Включени в цената: 2 басейна в градината, всеки със слънчева тераса, чадъри и шезлонги, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, джаги. Барове на басейна и на плажа.

Срещу заплащане: чадъри, шезлонги и водни спортове на плажа, малък закрит басейн (отворен в определени часове), парна баня, сауна,билярд. Развлекателна програма за гостите на хотела, например анимация.

Стаи и настаняване в Alexandros Palace Hotel & Suites

Стаите са модерни и приветливи, с вана или душ/WC, сешоар, телефон, сателитна телевизия, хладилник, сейф под наем, климатик, балкон или тераса.

Хранене, ресторанти и барове в Alexandros Palace Hotel & Suites

Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето (полупансион = закуска и вечеря на бюфет)

За децата

За децата: мини клуб за деца от 4 до 12 години (6 пъти седмично, в определени часове), 2 детски басейна, детска площадка.

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.09.2022 - 23.10.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 16.05.2022 - 30.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 01.07.2022 - 31.08.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

444лв
355лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
629лв
540лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-14%
993лв
794лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1251лв
1053лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-16%
648лв
518лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
906лв
777лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-14%
993лв
844лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
709лв
603лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
894лв
787лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
1251лв
1102лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
1073лв
945лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
851лв
723лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
536лв
429лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
758лв
651лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-14%
555лв
444лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
777лв
666лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-14%
1251лв
1102лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
993лв
844лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
425лв
362лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
536лв
472лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
888лв
762лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-14%
629лв
503лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
351лв
281лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
499лв
429лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-14%
888лв
762лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-14%
629лв
503лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1295лв
1110лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-14%
1165лв
999лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-14%
925лв
740лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
388лв
333лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-14%
518лв
444лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-14%
740лв
592лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
833лв
666лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1036лв
888лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-14%
370лв
296лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
278лв
222лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1788лв
1575лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
1609лв
1417лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
1430лв
1260лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
1134лв
964лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1276лв
1085лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1418лв
1205лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1862лв
1638лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
1492лв
1268лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1658лв
1459лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
1325лв
1127лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1159лв
985лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1455лв
1281лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-12%
851лв
723лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1073лв
945лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
894лв
787лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
709лв
603лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
567лв
482лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
715лв
630лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
1276лв
1095лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-14%
907лв
725лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
721лв
577лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1017лв
873лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-14%
370лв
318лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-14%
259лв
207лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
647лв
555лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-14%
463лв
370лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
425лв
362лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
536лв
472лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
1147лв
984лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-14%
814лв
651лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
567лв
482лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
715лв
630лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
3595лв
3173лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
2818лв
2395лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
752лв
602лв
13-19 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
974лв
824лв
13-19 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
3828лв
3379лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
2996лв
2547лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3061лв
2685лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
2505лв
2130лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2503лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1985лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3329лв
2829лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4254лв
3755лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
518лв
414лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
776лв
673лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-13%
1036лв
888лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-14%
740лв
592лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2148лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2924лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
1862лв
1601лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-14%
1307лв
1046лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
6534лв
5524лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-15%
5054лв
4043лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3922лв
3450лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
3146лв
2674лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1348лв
1146лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1681лв
1479лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
3121лв
2653лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3862лв
3394лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
721лв
577лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1017лв
873лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-14%
906лв
777лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-14%
648лв
518лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
740лв
592лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1036лв
888лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-14%
2220лв
1924лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-13%
1480лв
1184лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
555лв
444лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
777лв
666лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-14%
993лв
794лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1251лв
1053лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-16%
1418лв
1134лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1881лв
1597лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%
1418лв
1205лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1788лв
1575лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
2633лв
2335лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
3595лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
2818лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1985лв
1687лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2340лв
2055лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
1896лв
1612лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2441лв
2141лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
1997лв
1698лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1251лв
1088лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-13%
993лв
829лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-16%
3192лв
2769лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-13%
2415лв
1992лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-18%
888лв
710лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1350лв
1173лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-13%
1242лв
1082лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-13%
798лв
639лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
980лв
843лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-14%
684лв
547лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
906лв
777лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-14%
648лв
518лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
648лв
518лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
906лв
777лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-14%
1036лв
888лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-14%
740лв
592лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
906лв
777лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-14%
648лв
518лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
925лв
740лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1388лв
1203лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-13%
648лв
518лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
906лв
777лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-14%
1103лв
935лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
845лв
676лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2269лв
1815лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2860лв
2406лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-16%
709лв
567лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
894лв
752лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-16%
1985лв
1588лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2503лв
2106лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-16%
1134лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2013лв
1610лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2568лв
2165лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-16%
1430лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3594лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2257лв
1945лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-14%
1702лв
1390лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
2818лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
766лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2257лв
2001лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
1702лв
1446лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1358лв
1155лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
987лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1728лв
1524лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
2818лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3724лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1997лв
1698лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1165лв
990лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2552лв
2253лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
1424лв
1249лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
3508лв
2981лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
832лв
707лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
3153лв
2777лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
4285лв
3759лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
1017лв
892лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
2505лв
2130лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3595лв
3056лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
4482лв
3943лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
2355лв
2085лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
1800лв
1530лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
900лв
765лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1122лв
987лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
1134лв
943лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-17%
1430лв
1239лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-13%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alexandros Palace, Alexandros Palace halkidiki, Alexandros Palace athos, Alexandros Palace aton, Alexandros Palace ouranopupolis, Alexandros Palace greece, Alexandros Palace гърция, Alexandros Palace атон, Alexandros Palace уранополис, Alexandros Palace 2022, Alexandros Palace цени, Alexandros Palace мнения, Alexandros Palace цени 2022, Alexandros Palace лято 2022, Alexandros Palace ранни записвания, Alexandros Palace last minute, Alexandros Palace hotel, Alexandros Palace hotel halkidiki, Alexandros Palace hotel athos, Alexandros Palace hotel aton, Alexandros Palace hotel ouranopupolis, Alexandros Palace hotel greece, Alexandros Palace hotel гърция, Alexandros Palace hotel атон, Alexandros Palace hotel уранополис, Alexandros Palace hotel 2022, Alexandros Palace hotel цени, Alexandros Palace hotel мнения, Alexandros Palace hotel цени 2022, Alexandros Palace hotel лято 2022, Alexandros Palace hotel ранни записвания, Alexandros Palace hotel last minute, александрос палас, александрос палас гърция, александрос палас атон, александрос палас уранополис, александрос палас цени, александрос палас мнения, александрос палас цени 2022, александрос палас лято 2022, александрос палас ранни записвания, хотел александрос палас, хотел александрос палас гърция, хотел александрос палас атон, хотел александрос палас уранополис, хотел александрос палас цени, хотел александрос палас мнения, хотел александрос палас цени 2022, хотел александрос палас лято 2022, хотел александрос палас ранни записвания

cache load