bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Alexandros Palace Hotel & Suites

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Alexandros Palace Hotel & Suites - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

394лв
369лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-6%
249лв
224лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
262лв
246лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-6%
166лв
149лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
523лв
473лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
331лв
282лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
394лв
356лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-9%
249лв
211лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1128лв
959лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1463лв
1294лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
918лв
802лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-13%
580лв
464лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
918лв
802лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-13%
580лв
464лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
976лв
830лв
20-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1552лв
1406лв
20-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-9%
967лв
841лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-13%
628лв
503лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
571лв
496лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-13%
378лв
302лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3725лв
3166лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4900лв
4341лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-11%
650лв
520лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
844лв
714лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-15%
923лв
814лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
732лв
622лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
248лв
211лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
344лв
307лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-11%

Alexandros Palace е приятен и добре поддържан хотел, състоящ се от основна и допълнителни сгради, разположени на относително голяма територия. Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето, хотелът разполаа и с мини - маркет, паркинг.

Местоположение на Alexandros Palace Hotel & Suites, Халкидики

Alexandros Palace се намира на леко издигнато място, с прекрасна гледка към морето и близките острови. Само една улица дели хотелите от пясъчно-каменистия плаж, намиращ се на около 150м (до плажа се достига през подлез). Възможности за пазаруване, барове и ресторанти има в намиращия се на около 7км Уранополи (2 пъти дневно автобус на хотела срещу заплащане), спирка на редовна автобусна линия на около 150 м.

Адрес: Уранополис, Greece


Удобства в Alexandros Palace Hotel & Suites

Включени в цената: 2 басейна в градината, всеки със слънчева тераса, чадъри и шезлонги, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, джаги. Барове на басейна и на плажа.

Срещу заплащане: чадъри, шезлонги и водни спортове на плажа, малък закрит басейн (отворен в определени часове), парна баня, сауна,билярд. Развлекателна програма за гостите на хотела, например анимация.

Стаи и настаняване в Alexandros Palace Hotel & Suites

Стаите са модерни и приветливи, с вана или душ/WC, сешоар, телефон, сателитна телевизия, хладилник, сейф под наем, климатик, балкон или тераса.

Хранене, ресторанти и барове в Alexandros Palace Hotel & Suites

Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето (полупансион = закуска и вечеря на бюфет)

За децата

За децата: мини клуб за деца от 4 до 12 години (6 пъти седмично, в определени часове), 2 детски басейна, детска площадка.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1520лв
1401лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-8%
1184лв
1066лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
758лв
682лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
949лв
873лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-8%
1661лв
1462лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1326лв
1127лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
523лв
445лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
763лв
684лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-10%
1254лв
1109лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
967лв
822лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1128лв
959лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1463лв
1294лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
1613лв
1371лв
19-24 Май
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2573лв
2331лв
19-24 Май
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-9%
915лв
821лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
628лв
534лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
656лв
615лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-6%
414лв
373лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1791лв
1587лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-11%
1359лв
1155лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
7165лв
6023лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-16%
5713лв
4570лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
813лв
650лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1055лв
892лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
331лв
298лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
525лв
492лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-6%
549лв
466лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
716лв
634лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-11%
1605лв
1414лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
1269лв
1079лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1447лв
1284лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-11%
1088лв
925лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
769лв
664лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-14%
527лв
422лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
2047лв
1842лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2766лв
2561лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-7%
2521лв
2143лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3192лв
2814лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
2811лв
2581лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-8%
2140лв
1911лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-11%
1220лв
976лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
1946лв
1702лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-13%
656лв
615лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-6%
414лв
373лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
305лв
274лв
4-6 Юни
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
209лв
178лв
4-6 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1834лв
1559лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2409лв
2134лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
2578лв
2240лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
3538лв
3199лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
4900лв
4341лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
3725лв
3166лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2829лв
2546лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
3549лв
3266лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-8%
2273лв
2045лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2992лв
2765лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
1045лв
924лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
806лв
685лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1181лв
1106лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-6%
663лв
597лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
746лв
671лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1050лв
983лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-6%
5049лв
4040лв
20.05-30.06
на човек

41 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
7031лв
6022лв
20.05-30.06
на човек

41 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-14%
1463лв
1294лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
1128лв
959лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
4900лв
4341лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
3725лв
3166лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2369лв
2014лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
3208лв
2853лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
4823лв
4052лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-16%
3856лв
3085лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3820лв
3438лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
4778лв
4396лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-8%
3192лв
2814лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
2521лв
2143лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
249лв
224лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
918лв
860лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-6%
394лв
369лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-6%
580лв
522лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
738лв
591лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1077лв
929лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-14%
769лв
664лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-14%
527лв
422лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
769лв
664лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-14%
527лв
422лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
845лв
719лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1181лв
1054лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
3255лв
2773лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-15%
2408лв
1927лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2653лв
2363лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
1934лв
1644лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1045лв
924лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
806лв
685лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1269лв
1079лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1605лв
1414лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
2389лв
2103лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
2273лв
1932лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2848лв
2507лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1910лв
1623лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1661лв
1462лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-12%
1326лв
1127лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
4586лв
4049лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
3579лв
3043лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4788лв
4309лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
6131лв
5652лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-8%
1289лв
1096лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1672лв
1479лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
4775лв
4231лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-11%
3623лв
3079лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2890лв
2433лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-16%
2285лв
1828лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1312лв
1229лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-6%
497лв
448лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
787лв
738лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-6%
829лв
746лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2457лв
2214лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
1618лв
1375лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
872лв
784лв
25-28 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-10%
584лв
497лв
25-28 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2220лв
1922лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-13%
1494лв
1195лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1289лв
1096лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1769лв
1575лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
2256лв
1918лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3095лв
2757лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-11%
3095лв
2757лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
3500лв
3101лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-11%
2256лв
1918лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2661лв
2261лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3046лв
2589лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4052лв
3595лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
2026лв
1798лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
1523лв
1294лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1934лв
1644лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2653лв
2363лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
2717лв
2310лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3581лв
3173лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
2315лв
2054лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
3581лв
3173лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
1740лв
1479лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2717лв
2310лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
806лв
685лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1045лв
924лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
2661лв
2261лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3500лв
3101лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
1323лв
1116лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-16%
1033лв
826лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2293лв
2114лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
1790лв
1611лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
4654лв
3956лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5829лв
5131лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-12%
2293лв
2024лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
1790лв
1521лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
7098лв
6533лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-8%
5659лв
5093лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3961лв
3367лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
4969лв
4375лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
949лв
836лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
758лв
644лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3276лв
3020лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
2557лв
2301лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1599лв
1359лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2102лв
1862лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
6793лв
5932лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
8953лв
8092лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
3581лв
3173лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
2717лв
2310лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2894лв
2568лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
2175лв
1849лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1352лв
1192лв
5-7 Сеп
3 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
1064лв
905лв
5-7 Сеп
3 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1055лв
892лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
813лв
650лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1081лв
865лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1419лв
1203лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-15%
2304лв
2085лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
1465лв
1245лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1168лв
1021лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-13%
732лв
586лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1940лв
1757лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-9%
1220лв
1037лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
785лв
710лв
21-24 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-10%
497лв
423лв
21-24 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1726лв
1467лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2301лв
2042лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
549лв
466лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
716лв
634лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
19101лв
16079лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-16%
15109лв
12087лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2927лв
2588лв
17.06-01.07
на човек

14 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
3656лв
2925лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2256лв
1918лв
17.06-01.07
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4624лв
3893лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-16%
6999лв
6201лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
5321лв
4523лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
806лв
685лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5063лв
4282лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
1045лв
924лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
3902лв
3122лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1128лв
959лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4926лв
4364лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
3614лв
3065лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
2742лв
2194лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1463лв
1294лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
3750лв
3188лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1828лв
1463лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1045лв
924лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1611лв
1370лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
806лв
685лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3308лв
2811лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4266лв
3770лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
2211лв
1969лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
2634лв
2107лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2409лв
2043лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
3504лв
2977лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
1626лв
1301лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2231лв
1906лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-15%
4280лв
3852лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1611лв
1370лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
5621лв
5193лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-8%
2211лв
1969лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
3170лв
2853лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
4178лв
3861лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-8%
1289лв
1096лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1138лв
911лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1477лв
1249лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-15%
1672лв
1479лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
1463лв
1294лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
1254лв
1109лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
1128лв
959лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
967лв
822лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1523лв
1370лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2026лв
1874лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
2276лв
1821лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2953лв
2498лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
3633лв
3214лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
2793лв
2374лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2490лв
2117лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3210лв
2837лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
5747лв
5061лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
4570лв
3885лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
4584лв
4125лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
5734лв
5275лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
3961лв
3367лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4969лв
4375лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
5610лв
4920лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
4603лв
3913лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2518лв
2135лв
31.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
1913лв
1530лв
31.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3500лв
3234лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
2661лв
2395лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
4015лв
3710лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-8%
3057лв
2751лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
4200лв
3721лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
3193лв
2714лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
4928лв
4425лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
5036лв
4343лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-14%
3777лв
3273лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
6571лв
5879лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
1477лв
1249лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-15%
1138лв
911лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2742лв
2194лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
836лв
740лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
645лв
548лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3468лв
2920лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-16%
732лв
623лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1068лв
958лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
738лв
591лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1077лв
929лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-14%
394лв
344лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-13%
249лв
199лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
602лв
537лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
434лв
369лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
414лв
352лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2573лв
2331лв
19-24 Май
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-9%
654лв
592лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
1613лв
1371лв
19-24 Май
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1220лв
1037лв
20-25 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1127лв
902лв
20-25 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1852лв
1627лв
20-25 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
1940лв
1757лв
20-25 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-9%
414лв
352лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
654лв
592лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-10%
394лв
344лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-13%
249лв
199лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
523лв
473лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-10%
331лв
282лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
392лв
355лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
249лв
211лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
480лв
384лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
721лв
625лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-13%
716лв
573лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1055лв
911лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-14%
4874лв
3899лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
6662лв
5688лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-15%
458лв
411лв
29.05-01.06
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-10%
923лв
796лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-14%
1077лв
929лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-14%
633лв
506лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
738лв
591лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
314лв
267лв
29.05-01.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
419лв
356лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1185лв
1008лв
31.05-04.06
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
610лв
547лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
1761лв
1583лв
31.05-04.06
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-10%
1646лв
1489лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-10%
1046лв
889лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
523лв
445лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
763лв
684лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
1646лв
1489лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
923лв
796лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-14%
633лв
506лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1046лв
889лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
628лв
534лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
915лв
821лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-10%
1045лв
888лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1548лв
1391лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
2544лв
2162лв
11-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3552лв
3170лв
11-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
1294лв
1150лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-11%
1521лв
1304лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-14%
958лв
815лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1086лв
869лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1996лв
1693лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-15%
881лв
749лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1512лв
1209лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1049лв
916лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-13%
2953лв
2510лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3912лв
3469лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
1045лв
924лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
806лв
685лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4216лв
3576лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
3199лв
2559лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1626лв
1301лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
5968лв
5289лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
3725лв
3166лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3623лв
3079лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4529лв
3849лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4775лв
4231лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
4900лв
4341лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
2109лв
1784лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-15%
2984лв
2645лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
3292лв
2885лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
2264лв
1925лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2717лв
2310лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1289лв
1096лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3046лв
2589лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4052лв
3595лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
1769лв
1575лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
4009лв
3534лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
1611лв
1370лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
806лв
685лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1045лв
924лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
2091лв
1849лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
2264лв
1925лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2984лв
2645лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
3170лв
2695лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2509лв
2219лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
2264лв
1925лв
22-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2984лв
2645лв
22-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
1934лв
1644лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
6191лв
5611лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-9%
4512лв
3932лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
1289лв
1104лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-14%
2211лв
1969лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
967лв
822лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3345лв
2974лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
2800лв
2481лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-11%
2128лв
1809лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3170лв
2695лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1254лв
1109лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
1611лв
1370лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1672лв
1487лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
4178лв
3702лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
2578лв
2208лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-14%
4178лв
3702лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
3170лв
2695лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1611лв
1370лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2211лв
1969лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-11%
806лв
685лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1045лв
924лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
3095лв
2789лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
2653лв
2363лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
1934лв
1644лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2679лв
2277лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2256лв
1950лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-14%
3399лв
2997лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
1934лв
1660лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-14%
4223лв
3741лв
26.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
2264лв
1925лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2653лв
2379лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
2864лв
2524лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
3214лв
2732лв
26.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2276лв
1821лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1254лв
1109лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
3123лв
2668лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-15%
967лв
822лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2717лв
2423лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-11%
3581лв
3287лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
2984лв
2645лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
6634лв
5612лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-15%
6385лв
5643лв
30.06-15.07
2 възрастни, 3 деца

15 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
2264лв
1925лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5907лв
4726лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
5110лв
4088лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
7770лв
6588лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
3170лв
2830лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-11%
4178лв
3838лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-8%
4947лв
4205лв
30.06-15.07
2 възрастни, 3 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
13716лв
11658лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
5321лв
4523лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
18272лв
16215лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
4422лв
3938лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
3095лв
2757лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
1181лв
1029лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-13%
2610лв
2349лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3473лв
3212лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
2256лв
1918лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3252лв
2602лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3223лв
2739лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4462лв
3811лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
1014лв
862лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
6999лв
6201лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
4944лв
4192лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
3759лв
3007лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2742лв
2194лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3614лв
3065лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-15%
3538лв
3151лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
2276лв
1821лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2578лв
2191лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3223лв
2739лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3123лв
2668лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-15%
3473лв
3212лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
4422лв
3938лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
2610лв
2349лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1626лв
1301лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
5372лв
4964лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
2231лв
1906лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-15%
5600лв
4961лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
4257лв
3618лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4076лв
3668лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1047лв
886лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
1168лв
992лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-15%
2109лв
1784лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-15%
1626лв
1301лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3725лв
3352лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4900лв
4527лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-8%
878лв
702лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
161лв
137лв
7-8 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1346лв
1211лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1729лв
1594лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
209лв
185лв
7-8 Юли
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
4921лв
4525лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
5213лв
4407лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-15%
4028лв
3222лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3962лв
3566лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2267лв
2101лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-7%
4281лв
3953лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-8%
3274лв
2947лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1668лв
1501лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1741лв
1393лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1102лв
972лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
862лв
733лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2346лв
1997лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
1108лв
997лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1396лв
1285лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-8%
3949лв
3357лв
12.07-02.08
на човек

21 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4955лв
4363лв
12.07-02.08
на човек

21 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
765лв
612лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
958лв
805лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-16%
2674лв
2406лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1677лв
1410лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
1339лв
1071лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3345лв
3077лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-8%
2848лв
2507лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-12%
2829лв
2405лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2273лв
1932лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3549лв
3125лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
4602лв
3912лв
17-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5896лв
5206лв
17-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
3822лв
3364лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
3056лв
2597лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4778лв
4205лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-12%
3820лв
3247лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1661лв
1462лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1326лв
1127лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2678лв
2142лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3525лв
2989лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-15%
956лв
765лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1326лв
1127лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1198лв
1007лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-16%
1661лв
1462лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
5093лв
4584лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
6389лв
5879лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%
4091лв
3477лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5241лв
4627лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
2829лв
2405лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3429лв
3004лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
1704лв
1449лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2136лв
1880лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1664лв
1399лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-16%
1326лв
1061лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
5659лв
4810лв
31.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
6617лв
5768лв
31.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-13%
6689лв
6155лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
2373лв
2089лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
1894лв
1610лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
5347лв
4813лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
947лв
805лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1187лв
1045лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-12%
4969лв
4573лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-8%
2651лв
2386лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3322лв
3057лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-8%
3961лв
3565лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
947лв
852лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1187лв
1092лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-8%
3969лв
3349лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-16%
3099лв
2479лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
6615лв
5582лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
3324лв
2826лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
5164лв
4132лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
5044лв
4238лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-16%
4028лв
3222лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4164лв
3665лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
3989лв
3391лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
4996лв
4398лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
3797лв
3342лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-12%
4746лв
4178лв
12-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
3030лв
2576лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5292лв
4465лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-16%
4132лв
3305лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3788лв
3220лв
12-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
4699лв
3759лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1808лв
1446лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2315лв
1954лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-16%
5884лв
4944лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-16%
758лв
606лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
951лв
799лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-16%
5643лв
4797лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
7464лв
6618лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
1253лв
1002лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
15411лв
13445лв
20.08-18.09
3 възрастни, 1 дете

29 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
2047лв
1740лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1591лв
1341лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-16%
2622лв
2315лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-12%
19580лв
17614лв
20.08-18.09
3 възрастни, 1 дете

29 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
5165лв
4567лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
2369лв
2014лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3396лв
2887лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
4404лв
3894лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-12%
3208лв
2853лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-11%
3990лв
3392лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4351лв
3698лв
24.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
5788лв
5136лв
24.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
3725лв
3166лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4900лв
4341лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
2894лв
2568лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-11%
2175лв
1849лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2717лв
2310лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3437лв
3029лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
1611лв
1370лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2091лв
1849лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-12%
5750лв
5152лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
4406лв
3808лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-14%
1045лв
924лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-12%
3763лв
3328лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
2900лв
2465лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
806лв
685лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
488лв
390лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1447лв
1284лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
1088лв
925лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
633лв
535лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
3504лв
2977лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-15%
2634лв
2107лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1737лв
1541лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-11%
1305лв
1109лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1446лв
1287лв
11-19 Сеп
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
1063лв
904лв
11-19 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1046лв
889лв
15-20 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1646лв
1489лв
15-20 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
738лв
591лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1077лв
929лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-14%
738лв
591лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1077лв
929лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-14%
316лв
253лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
422лв
338лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
461лв
398лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-14%
615лв
531лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-14%
316лв
253лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
461лв
398лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-14%
1046лв
889лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1646лв
1489лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
1741лв
1480лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2580лв
2319лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
131лв
118лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
83лв
70лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
580лв
464лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
918лв
802лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-13%
496лв
422лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
372лв
316лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1032лв
920лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
1204лв
1074лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-11%
1376лв
1227лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-11%
1548лв
1381лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
1720лв
1534лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
860лв
767лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
688лв
614лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
745лв
633лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
993лв
844лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
620лв
527лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1117лв
949лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1241лв
1055лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
516лв
460лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
869лв
738лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3170лв
2695лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4178лв
3702лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
1235лв
1049лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1594лв
1409лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
1280лв
1088лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1616лв
1424лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
956лв
845лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
741лв
630лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1616лв
1424лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
1280лв
1088лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1829лв
1610лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
2429лв
2209лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-9%
1097лв
988лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1463лв
1317лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1154лв
1063лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-8%
923лв
850лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-8%
692лв
638лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
732лв
658лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1280лв
1152лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
915лв
823лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
549лв
494лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1385лв
1275лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-8%
3400лв
3144лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-8%
1646лв
1482лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2561лв
2305лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2308лв
2125лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%
1847лв
1700лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-8%
1616лв
1488лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-8%
1829лв
1646лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2077лв
1913лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
2195лв
1975лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2770лв
2550лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
1293лв
1164лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1581лв
1451лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
5829лв
5364лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-8%
1317лв
1210лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
1581лв
1451лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%
4654лв
4189лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1078лв
970лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1293лв
1164лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
4479лв
4113лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
3664лв
3298лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2406лв
2213лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
1927лв
1734лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1711лв
1540лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2143лв
1972лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%
1879лв
1730лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-8%
1496лв
1346лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1616лв
1488лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-8%
1280лв
1152лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1385лв
1275лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-8%
1097лв
988лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1280лв
1143лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-11%
915лв
823лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1616лв
1479лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-8%
1154лв
1063лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
923лв
850лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-8%
732лв
658лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
549лв
494лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
692лв
638лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
13276лв
11716лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-12%
10401лв
8841лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1241лв
1055лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1720лв
1534лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
1548лв
1381лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
1117лв
949лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1376лв
1227лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-11%
993лв
844лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
869лв
738лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1204лв
1074лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%