bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Alexandros Palace Hotel & Suites

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Alexandros Palace Hotel & Suites - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

209лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
306лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1466лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1128лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3725лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4910лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Пълен пансион

18 резервации наскоро
645лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
838лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

18 резервации наскоро
925лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

24 резервации наскоро
732лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро

Alexandros Palace е приятен и добре поддържан хотел, състоящ се от основна и допълнителни сгради, разположени на относително голяма територия. Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето, хотелът разполаа и с мини - маркет, паркинг.

Местоположение на Alexandros Palace Hotel & Suites, Халкидики

Alexandros Palace се намира на леко издигнато място, с прекрасна гледка към морето и близките острови. Само една улица дели хотелите от пясъчно-каменистия плаж, намиращ се на около 150м (до плажа се достига през подлез). Възможности за пазаруване, барове и ресторанти има в намиращия се на около 7км Уранополи (2 пъти дневно автобус на хотела срещу заплащане), спирка на редовна автобусна линия на около 150 м.

Адрес: Уранополис, Greece


Удобства в Alexandros Palace Hotel & Suites

Включени в цената: 2 басейна в градината, всеки със слънчева тераса, чадъри и шезлонги, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, джаги. Барове на басейна и на плажа.

Срещу заплащане: чадъри, шезлонги и водни спортове на плажа, малък закрит басейн (отворен в определени часове), парна баня, сауна,билярд. Развлекателна програма за гостите на хотела, например анимация.

Стаи и настаняване в Alexandros Palace Hotel & Suites

Стаите са модерни и приветливи, с вана или душ/WC, сешоар, телефон, сателитна телевизия, хладилник, сейф под наем, климатик, балкон или тераса.

Хранене, ресторанти и барове в Alexandros Palace Hotel & Suites

Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето (полупансион = закуска и вечеря на бюфет)

За децата

За децата: мини клуб за деца от 4 до 12 години (6 пъти седмично, в определени часове), 2 детски басейна, детска площадка.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1128лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1466лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1523лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1184лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
951лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
758лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
806лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1047лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2256лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3103лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1326лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1664лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1466лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1128лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1071лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
732лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
967лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1257лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1128лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1466лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
942лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1377лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
459лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
314лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1466лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1128лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1530лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
1046лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1224лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
837лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
628лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
918лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
612лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
419лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4187лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
3170лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1794лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1359лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
7111лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
5659лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1269лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1608лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
806лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1047лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
718лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
549лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2047лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2772лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
806лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1450лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1047лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1088лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3198лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2521лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2140лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2817лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
306лв
4-6 Юни
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
209лв
4-6 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1834лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2414лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2578лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3546лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
3725лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4910лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2829лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3556лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
2998лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
2273лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1047лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
806лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1466лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1128лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4910лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
3725лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3216лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
2369лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3820лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
4786лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
4786лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3820лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2521лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3198лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
967лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1257лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
765лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
523лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
845лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
684лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
974лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2387лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1184лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3234лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2659лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1934лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
806лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1047лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1608лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1269лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2853лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2393лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
2273лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1910лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1664лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
1326лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3579лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
4595лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4788лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6142лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
1507лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1942лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1704лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1317лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1289лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1676лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
4785лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
3623лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
2264лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2869лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
1289лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1773лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
3103лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2256лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3103лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2661лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3507лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
2256лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1523лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2030лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
4061лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
3046лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2659лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2216лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1611лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1934лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2717лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3589лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2717лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3589лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2320лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1740лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1047лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
806лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2661лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3507лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1023лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1313лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2297лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1790лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1790лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2297лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
7111лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
5659лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3961лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
951лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
4978лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
758лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3282лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2557лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1599лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2107лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
6793лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
8971лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3589лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
2717лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
2175лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2900лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1064лв
5-7 Сеп
3 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1354лв
5-7 Сеп
3 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
1047лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1071лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1410лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
806лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2312лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
1465лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
14970лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
18962лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
4591лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
2256лв
17.06-01.07
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3623лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2933лв
17.06-01.07
на човек

14 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
5321лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7014лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
806лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3867лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1047лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
5028лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
1128лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1466лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
3750лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2717лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1128лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1466лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3589лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
4937лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1047лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
806лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4274лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1611лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1811лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3308лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2392лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2216лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2610лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3481лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
2216лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1611лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4187лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1611лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3170лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5633лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2216лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
4280лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1289лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1676лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1138лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1477лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
967лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1128лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1466лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1257лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1523лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2933лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2030лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2256лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2793лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3640лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
3216лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2490лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1108лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1398лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
5757лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
4570лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
5744лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
4584лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4978лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
3961лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1189лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
947лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4603лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5619лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1894лв
31.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2499лв
31.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
7933лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
9892лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
2661лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3507лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
3057лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
4024лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
3193лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4208лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
6584лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
4938лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
3777лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
5036лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
13302лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
10401лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
645лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3443лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
2717лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
838лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
732лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1071лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
732лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1071лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
738лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1077лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
765лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
523лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
732лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1071лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
918лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1046лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1651лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
628лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
918лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
628лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1045лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1552лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3561лв
11-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2544лв
11-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
958лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1511лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1076лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1297лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
1050лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1982лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1498лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
881лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3921лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2953лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1047лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
806лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4187лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
3170лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3623лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2095лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
4910лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1611лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5981лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3725лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4785лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
4529лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3297лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2717лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2264лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2990лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1773лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
3046лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4061лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1289лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1088лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1450лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
3170лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4017лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2264лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1611лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
806лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2095лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1047лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2990лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
2990лв
22-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
653лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2514лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1934лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
870лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2264лв
22-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6205лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4512лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2806лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1257лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
3352лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1289лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3170лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1611лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4187лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2578лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2128лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
967лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2216лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1676лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
4187лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
3170лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3103лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1934лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2256лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3405лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2679лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4231лв
26.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2659лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2659лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1934лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3214лв
26.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2256лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1257лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3103лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
967лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2216лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1611лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
7716лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
2990лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
5853лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2264лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4947лв
30.06-15.07
2 възрастни, 3 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3589лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
6634лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
2717лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4187лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
5110лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3170лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6397лв
30.06-15.07
2 възрастни, 3 деца

15 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
3223лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4432лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1014лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3481лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
4432лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2256лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
13716лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
18312лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
3103лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
7014лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2610лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5321лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1183лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
3223лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4910лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1934лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3725лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2514лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
3103лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3546лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2610лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2717лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2256лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3223лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3589лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
4432лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
3481лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
2578лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
806лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1611лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5383лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1047лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2216лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
5611лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
4076лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4257лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4910лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
3725лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1160лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
1611лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2095лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
870лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1732лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1346лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
161лв
7-8 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
209лв
7-8 Юли
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4930лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3962лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5175лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3990лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3274лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2273лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4290лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1668лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2329лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1724лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
862лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1104лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
3949лв
12.07-02.08
на човек

21 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4964лв
12.07-02.08
на човек

21 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
758лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
951лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
1664лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
1326лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2674лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3351лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
4978лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
2273лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2829лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3961лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4602лв
17-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2853лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
3556лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
5907лв
17-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3829лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3820лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4786лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
3056лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1326лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1664лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
2651лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3498лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1664лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1326лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
947лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1189лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
5093лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6400лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
4091лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
5251лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2829лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3434лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
1136лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1426лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1704лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2140лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
1136лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4654лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
5839лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1426лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1189лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
947лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5659лв
31.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6626лв
31.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1664лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1326лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5347лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1894лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6701лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
4041лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
2377лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
3220лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1189лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
947лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3328лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
2651лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3961лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4978лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
947лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1189лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
3068лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3938лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
6564лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
5114лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4171лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
3324лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5005лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
3989лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
5005лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
3989лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5251лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
4091лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3788лв
12-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
4755лв
12-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
3030лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3804лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
5839лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
4654лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2297лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
1790лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
951лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
758лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
7480лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
5643лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
15411лв
20.08-18.09
3 възрастни, 1 дете

29 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
2627лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
19616лв
20.08-18.09
3 възрастни, 1 дете

29 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
2047лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1253лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1591лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
890лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1132лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
3990лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2369лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
5175лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
4413лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
3216лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
3396лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
5801лв
24.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
4351лв
24.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4910лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
3725лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2175лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2900лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
2717лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3443лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2095лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
1611лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4406лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5761лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
3771лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2900лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
806лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1047лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1128лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1088лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
633лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
1466лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
488лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1450лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
2610лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
3481лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
1305лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1740лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
1450лв
11-19 Сеп
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
1063лв
11-19 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1651лв
15-20 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
1046лв
15-20 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
738лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1077лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
314лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
612лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
419лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
459лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
461лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
316лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2587лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
1741лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1651лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1046лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
918лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
131лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
580лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
83лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3894лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2926лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2990лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
2264лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2264лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
806лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1047лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2990лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
2990лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2264лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1289лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1128лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1646лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
967лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1611лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
483лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1676лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
2081лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1257лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
628лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2095лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1466лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
645лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
838лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
1969лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1534лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1696лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2180лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
645лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
838лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
483лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
628лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
4938лв
31.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
3777лв
31.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
765лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
523лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alexandros Palace, Alexandros Palace halkidiki, Alexandros Palace athos, Alexandros Palace aton, Alexandros Palace ouranopupolis, Alexandros Palace greece, Alexandros Palace гърция, Alexandros Palace атон, Alexandros Palace уранополис, Alexandros Palace 2023, Alexandros Palace цени, Alexandros Palace мнения, Alexandros Palace цени 2023, Alexandros Palace лято 2023, Alexandros Palace ранни записвания, Alexandros Palace last minute, Alexandros Palace hotel, Alexandros Palace hotel halkidiki, Alexandros Palace hotel athos, Alexandros Palace hotel aton, Alexandros Palace hotel ouranopupolis, Alexandros Palace hotel greece, Alexandros Palace hotel гърция, Alexandros Palace hotel атон, Alexandros Palace hotel уранополис, Alexandros Palace hotel 2023, Alexandros Palace hotel цени, Alexandros Palace hotel мнения, Alexandros Palace hotel цени 2023, Alexandros Palace hotel лято 2023, Alexandros Palace hotel ранни записвания, Alexandros Palace hotel last minute, александрос палас, александрос палас гърция, александрос палас атон, александрос палас уранополис, александрос палас цени, александрос палас мнения, александрос палас цени 2023, александрос палас лято 2023, александрос палас ранни записвания, хотел александрос палас, хотел александрос палас гърция, хотел александрос палас атон, хотел александрос палас уранополис, хотел александрос палас цени, хотел александрос палас мнения, хотел александрос палас цени 2023, хотел александрос палас лято 2023, хотел александрос палас ранни записвания