bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Alexandros Palace Hotel & Suites

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Alexandros Palace Hotel & Suites - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

1003лв
853лв
1-5 Май
2 възрастни, 2 деца

1 май 2024
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1535лв
1385лв
1-5 Май
2 възрастни, 2 деца

1 май 2024
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
1142лв
1037лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-9%
699лв
594лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1507лв
1351лв
3-6 Май
2 възрастни, 2 деца

Великден 2024
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-10%
1042лв
886лв
3-6 Май
2 възрастни, 2 деца

Великден 2024
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
658лв
593лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
349лв
297лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
527лв
474лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
437лв
371лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
329лв
280лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
462лв
413лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%

Alexandros Palace е приятен и добре поддържан хотел, състоящ се от основна и допълнителни сгради, разположени на относително голяма територия. Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето, хотелът разполаа и с мини - маркет, паркинг.

Местоположение на Alexandros Palace Hotel & Suites, Халкидики

Alexandros Palace се намира на леко издигнато място, с прекрасна гледка към морето и близките острови. Само една улица дели хотелите от пясъчно-каменистия плаж, намиращ се на около 150м (до плажа се достига през подлез). Възможности за пазаруване, барове и ресторанти има в намиращия се на около 7км Уранополи (2 пъти дневно автобус на хотела срещу заплащане), спирка на редовна автобусна линия на около 150 м.

Адрес: Уранополис, Гърция


Удобства в Alexandros Palace Hotel & Suites

Включени в цената: 2 басейна в градината, всеки със слънчева тераса, чадъри и шезлонги, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, джаги. Барове на басейна и на плажа.

Срещу заплащане: чадъри, шезлонги и водни спортове на плажа, малък закрит басейн (отворен в определени часове), парна баня, сауна,билярд. Развлекателна програма за гостите на хотела, например анимация.

Стаи и настаняване в Alexandros Palace Hotel & Suites

Стаите са модерни и приветливи, с вана или душ/WC, сешоар, телефон, сателитна телевизия, хладилник, сейф под наем, климатик, балкон или тераса.

Хранене, ресторанти и барове в Alexandros Palace Hotel & Suites

Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето (полупансион = закуска и вечеря на бюфет)

За децата

За децата: мини клуб за деца от 4 до 12 години (6 пъти седмично, в определени часове), 2 детски басейна, детска площадка.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1594лв
1355лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1948лв
1709лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
704лв
598лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
969лв
864лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-11%
1809лв
1604лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
1366лв
1161лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
608лв
543лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
430лв
366лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1461лв
1282лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
1195лв
1016лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1389лв
1234лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-11%
1035лв
880лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1160лв
986лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1325лв
1126лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1470лв
1296лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
1680лв
1481лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
1599лв
1419лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
1200лв
1020лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
790лв
711лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
786лв
668лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
524лв
445лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1185лв
1067лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
663лв
563лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
840лв
741лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
3229лв
2861лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-11%
2453лв
2085лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1992лв
1693лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2435лв
2137лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
630лв
555лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
497лв
422лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
598лв
508лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
731лв
641лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
731лв
641лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
598лв
508лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
456лв
407лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-11%
323лв
274лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1890лв
1666лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
395лв
356лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
262лв
223лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5521лв
4693лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
6607лв
5779лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-13%
5687лв
4996лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-12%
4601лв
3911лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
961лв
817лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1448лв
1304лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-10%
934лв
756лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-19%
712лв
534лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2888лв
2454лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3552лв
3119лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
1782лв
1595лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-11%
1250лв
1063лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
753лв
602лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1063лв
913лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-14%
994лв
845лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1260лв
1111лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
6585лв
5468лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-17%
5588лв
4470лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2658лв
2342лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
2104лв
1788лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1758лв
1495лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2157лв
1893лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
4288лв
3765лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
3490лв
2967лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4288лв
3765лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
3490лв
2967лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2811лв
2195лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-22%
3475лв
2860лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-18%
1470лв
1296лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
1160лв
986лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1931лв
1701лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
6607лв
5503лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-17%
5521лв
4417лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
4208лв
3577лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5316лв
4685лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
1798лв
1505лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-16%
1465лв
1172лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1395лв
1185лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1705лв
1496лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-12%
4072лв
3461лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
5003лв
4392лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-12%
3083лв
2720лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
2418лв
2055лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
828лв
704лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1050лв
926лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
5745лв
5063лв
21-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
4549лв
3867лв
21-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3565лв
3146лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
2909лв
2472лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3573лв
3137лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
4072лв
3258лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
4693лв
3878лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-17%
3490лв
2967лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4288лв
3765лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
5227лв
4367лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-16%
4296лв
3437лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
524лв
445лв
13-16 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
790лв
711лв
13-16 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-10%
3810лв
3239лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4829лв
4258лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
4732лв
4022лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1050лв
926лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
828лв
704лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
5818лв
5108лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
1195лв
956лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1705лв
1496лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
1461лв
1222лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
1395лв
1185лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
6111лв
5394лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-12%
4781лв
4064лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5817лв
4654лв
11-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
7147лв
5983лв
11-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-16%
1251лв
1064лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1517лв
1329лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
2876лв
2407лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-16%
2344лв
1876лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
645лв
516лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
911лв
782лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-14%
828лв
704лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1050лв
926лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
828лв
621лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1050лв
843лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-20%
2902лв
2467лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3700лв
3264лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
1193лв
955лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1503лв
1265лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-16%
1327лв
1168лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
2521лв
2142лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1061лв
902лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3296лв
2918лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-11%
3187лв
2550лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
4074лв
3436лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-16%
3565лв
3146лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
5521лв
4693лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6607лв
5779лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-13%
1461лв
1282лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
1195лв
1016лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3797лв
3171лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-16%
3132лв
2506лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1528лв
1339лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1262лв
1073лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4338лв
3687лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
5113лв
4463лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-13%
6343лв
5392лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
7673лв
6721лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
3759лв
3195лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4557лв
3993лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
1783лв
1562лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
1473лв
1252лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2196лв
1867лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2661лв
2332лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
2051лв
1744лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2517лв
2209лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
1218лв
1018лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
996лв
797лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4072лв
3461лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
4693лв
4082лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-13%
996лв
797лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1218лв
1018лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-16%
215лв
183лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
304лв
272лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
538лв
457лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
759лв
679лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-11%
215лв
183лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
304лв
272лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
1050лв
884лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-16%
828лв
663лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2982лв
2535лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3780лв
3332лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
1486лв
1263лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1885лв
1662лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
1050лв
884лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-16%
828лв
663лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
828лв
704лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1050лв
926лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
2902лв
2467лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3385лв
2878лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4316лв
3808лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
3700лв
3264лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
4206лв
3365лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
4982лв
4141лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-17%
2873лв
2522лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
2055лв
1747лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2341лв
1990лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4512лв
3975лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
2720лв
2412лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-11%
3582лв
3044лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1858лв
1579лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2301лв
2022лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
5390лв
4426лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-18%
4326лв
3362лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-22%
1395лв
1185лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1705лв
1496лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
4314лв
3611лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-16%
8667лв
7218лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-17%
3517лв
2813лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
7249лв
5799лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
4848лв
4237лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-13%
3573лв
3137лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
4072лв
3461лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2909лв
2472лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
398лв
339лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3565лв
3146лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
2789лв
2371лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
509лв
449лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
2051лв
1744лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2517лв
2209лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
4732лв
4022лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
5663лв
4953лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-13%
1395лв
1185лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1705лв
1496лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
5602лв
4725лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
4383лв
3506лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2789лв
2231лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1195лв
956лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1705лв
1496лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
1461лв
1222лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-16%
3565лв
3007лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-16%
1395лв
1185лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1465лв
1245лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1798лв
1578лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
2265лв
1812лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2709лв
2256лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-17%
1439лв
1223лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
7945лв
6604лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-17%
1750лв
1534лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
6704лв
5363лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
7505лв
6579лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
5274лв
4623лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
4344лв
3692лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
6175лв
5249лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5113лв
4463лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-13%
4338лв
3687лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1894лв
1515лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2293лв
1914лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-17%
5316лв
4658лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
4385лв
3728лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
19936лв
15948лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
23481лв
19494лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-17%
1473лв
1252лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1894лв
1515лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2293лв
1914лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-17%
1783лв
1562лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
1262лв
1073лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1528лв
1339лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
1262лв
1073лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1528лв
1339лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
1023лв
849лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-17%
868лв
694лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2104лв
1788лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
6075лв
5073лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-16%
2658лв
2342лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
5012лв
4009лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2082лв
1769лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2636лв
2323лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-12%
1417лв
1134лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1727лв
1444лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
2517лв
2106лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-16%
2051лв
1641лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
7806лв
6874лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
6210лв
5279лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1395лв
1185лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1705лв
1496лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
6809лв
5788лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
10250лв
8542лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-17%
8544лв
6835лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1758лв
1407лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2157лв
1805лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-16%
8050лв
7029лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-13%
1195лв
956лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1395лв
1185лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1461лв
1222лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-16%
1705лв
1496лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-12%
2654лв
2336лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
2122лв
1804лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1566лв
1331лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2231лв
1996лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-11%
4835лв
4296лв
1-8 Окт
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
3594лв
3055лв
1-8 Окт
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
873лв
742лв
29.04-09.05
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2794лв
2235лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
4034лв
3476лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-14%
1317лв
1186лв
29.04-09.05
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-10%
262лв
223лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
395лв
356лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
263лв
237лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
175лв
148лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1389лв
1181лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2010лв
1801лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
263лв
237лв
4-6 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
175лв
148лв
4-6 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
652лв
502лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-23%
962лв
812лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-16%
1063лв
950лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
753лв
640лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
911лв
782лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-14%
645лв
516лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
304лв
272лв
23-25 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-11%
940лв
799лв
23-26 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1339лв
1198лв
23-26 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
323лв
274лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
456лв
407лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-11%
215лв
183лв
23-25 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
645лв
484лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
911лв
750лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-18%
927лв
788лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1237лв
1098лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-11%
1354лв
1145лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
1043лв
835лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
992лв
838лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-16%
1202лв
1015лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-16%
770лв
616лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
936лв
749лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
8105лв
7135лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
6465лв
5495лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
840лв
741лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
994лв
845лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1470лв
1296лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
663лв
563лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1260лв
1111лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
1160лв
986лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4619лв
4073лв
4-26 Юни
на човек

22 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
1050лв
926лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
828лв
704лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3644лв
3098лв
4-26 Юни
на човек

22 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1050лв
843лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-20%
828лв
621лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
497лв
422лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
630лв
555лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
2653лв
2354лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-11%
1988лв
1690лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1885лв
1514лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-20%
1486лв
1115лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1768лв
1570лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-11%
1325лв
1126лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3537лв
3139лв
12-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-11%
2651лв
2253лв
12-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4006лв
3498лв
13-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-13%
3385лв
2878лв
13-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1325лв
994лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
1680лв
1348лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-20%
1768лв
1570лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-11%
2211лв
1962лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
1325лв
1126лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1657лв
1408лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1988лв
1690лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1470лв
1296лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
1160лв
986лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2653лв
2354лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
4836лв
4111лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
6166лв
5440лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
4421лв
3924лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
3313лв
2816лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1050лв
926лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
828лв
704лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
994лв
845лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2520лв
2122лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-16%
4399лв
3879лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
1988лв
1590лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1260лв
1111лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
3468лв
2948лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3385лв
2539лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
4316лв
3470лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-20%
3007лв
2649лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
2386лв
2028лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3484лв
2961лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4414лв
3892лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
6762лв
5658лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-16%
5521лв
4417лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1724лв
1465лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
19838лв
16668лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-16%
2466лв
2176лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
3181лв
2678лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-16%
15517лв
12347лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2278лв
2019лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
1260лв
1071лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1571лв
1381лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
1935лв
1644лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2516лв
2013лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3279лв
2887лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
2614лв
2222лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1638лв
1439лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
3294лв
2800лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
929лв
743лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1151лв
965лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-16%
4092лв
3598лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
1327лв
1128лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4007лв
3539лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-12%
3120лв
2652лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5236лв
4450лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
6432лв
5647лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
3187лв
2550лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
4074лв
3436лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-16%
6343лв
5074лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2327лв
1978лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5663лв
4953лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-13%
2876лв
2407лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-16%
3352лв
2916лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-13%
2344лв
1876лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
4732лв
4022лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2909лв
2472лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
7584лв
6315лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-17%
2681лв
2332лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-13%
715лв
627лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
1461лв
1222лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-16%
1195лв
956лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1992лв
1693лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
582лв
494лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2546лв
2247лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
2546лв
2148лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-16%
1992лв
1594лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
5602лв
4725лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-16%
4383лв
3506лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
4654лв
3723лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
5363лв
4432лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-17%
670лв
554лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-17%
1705лв
1426лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-16%
582лв
465лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
5521лв
4417лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
6607лв
5503лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-17%
2391лв
2032лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4072лв
3461лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4103лв
3487лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1594лв
1355лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2517лв
2209лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
5003лв
4392лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1948лв
1709лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
2051лв
1744лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5033лв
4418лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
3055лв
2697лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
3984лв
3187лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2391лв
2032лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3055лв
2697лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
4871лв
4074лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-16%
3490лв
2967лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4288лв
3765лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
2546лв
2148лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-16%
2909лв
2327лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1992лв
1594лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3463лв
2881лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-17%
6343лв
5392лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
7584лв
6633лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-13%
3573лв
2992лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-16%
2909лв
2327лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1705лв
1496лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
1395лв
1185лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1948лв
1709лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
1594лв
1355лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
6472лв
5680лв
11-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
5275лв
4484лв
11-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3984лв
3187лв
11-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
5092лв
4295лв
11-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-16%
2909лв
2472лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3573лв
3137лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
6607лв
5503лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-17%
5521лв
4417лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2979лв
2532лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3643лв
3197лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
1992лв
1594лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3055лв
2697лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
2391лв
2032лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2546лв
2148лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-16%
4960лв
4145лв
16-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-16%
4074лв
3259лв
16-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3883лв
3393лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-13%
3262лв
2773лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
6591лв
5752лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-13%
1879лв
1503лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3167лв
2792лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
3765лв
3012лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
4762лв
4009лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-16%
5594лв
4755лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2502лв
2127лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2278лв
1902лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-16%
3069лв
2688лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
2525лв
2146лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
6136лв
5355лв
22-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-13%
2685лв
2352лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
3721лв
3132лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-16%
3190лв
2811лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
2935лв
2561лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-13%
3522лв
2924лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-17%
5283лв
4386лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-17%
5205лв
4425лв
22-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2946лв
2357лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2537лв
2157лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4485лв
3588лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1473лв
1252лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1783лв
1562лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
2220лв
1887лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2492лв
2118лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2990лв
2392лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2946лв
2357лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3721лв
3132лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-16%
3721лв
3279лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
2946лв
2504лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
11741лв
10245лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-13%
842лв
673лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
9968лв
8473лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1019лв
851лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-17%
2104лв
1683лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2658лв
2237лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-16%
3806лв
3045лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
4604лв
3842лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-17%
7159лв
6248лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-13%
6073лв
5162лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
8218лв
7172лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-13%
6977лв
5931лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1783лв
1562лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
1473лв
1252лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
421лв
337лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
532лв
447лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-16%
842лв
673лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1019лв
851лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-17%
4385лв
3508лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
5006лв
4129лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-18%
7080лв
5881лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-17%
5994лв
4795лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2172лв
1738лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2637лв
2203лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-16%
1428лв
1214лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1738лв
1524лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
3837лв
3194лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-17%
3217лв
2574лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3055лв
2577лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-16%
6343лв
5074лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
7584лв
6315лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-17%
2391лв
1912лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
5003лв
4392лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
5663лв
4953лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-13%
2789лв
2371лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
4732лв
4022лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4072лв
3461лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
3565лв
3146лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-12%
7584лв
6315лв
25.08-01.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-17%
1395лв
1116лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
6343лв
5074лв
25.08-01.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2546лв
2247лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
1705лв
1426лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
1992лв
1693лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6343лв
5392лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
7584лв
6633лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-13%
1793лв
1524лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2192лв
1923лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
5236лв
4450лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
6432лв
5647лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-12%
1992лв
1594лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2435лв
2037лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-16%
1992лв
1584лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-21%
2922лв
2564лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
2391лв
2032лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
2435лв
2027лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-17%
598лв
508лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2051лв
1641лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2517лв
2106лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-16%
731лв
641лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
731лв
641лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-12%
598лв
508лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
487лв
427лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
6041лв
5135лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
398лв
339лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
7282лв
6376лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
5269лв
4401лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-16%
3681лв
2944лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4338лв
3470лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
4456лв
3720лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-17%
1257лв
1059лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-16%
1260лв
1061лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-16%
994лв
795лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
991лв
793лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1325лв
1126лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1680лв
1481лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
828лв
621лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1050лв
843лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-20%
1050лв
926лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
1470лв
1238лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-16%
828лв
704лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1160лв
928лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1102лв
936лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
497лв
422лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1412лв
1247лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-12%
630лв
555лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
1043лв
887лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1354лв
1197лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
420лв
370лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
331лв
282лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1472лв
1178лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
1937лв
1643лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-15%
1027лв
913лв
24-30 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-11%
762лв
647лв
24-30 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1651лв
1476лв
30.09-11.10
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-11%
1163лв
989лв
30.09-11.10
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
922лв
830лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
611лв
520лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
699лв
594лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1053лв
949лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-10%
873лв
742лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1317лв
1186лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
1988лв
1690лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1657лв
1408лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1260лв
1111лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-12%
1050лв
926лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
1992лв
1693лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2435лв
2137лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
994лв
845лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2211лв
1962лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-11%
2653лв
2354лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-11%
828лв
704лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5799лв
4930лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
6863лв
5993лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-13%
4316лв
3808лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
3385лв
2878лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4316лв
3808лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
3385лв
2878лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5093лв
4462лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
4316лв
3808лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
4206лв
3575лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3385лв
2878лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3447лв
2930лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3385лв
2878лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1724лв
1465лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
4316лв
3808лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
4334лв
3817лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
2167лв
1908лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
3798лв
3348лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
3000лв
2550лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2189лв
1861лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2854лв
2526лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
3922лв
3450лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
2921лв
2583лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
2256лв
1918лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3146лв
2674лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4057лв
3548лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-13%
3392лв
2883лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4072лв
3461лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5003лв
4392лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
2789лв
2371лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3565лв
3146лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
2391лв
2032лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
974лв
855лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
1218лв
1068лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
1395лв
1185лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1550лв
1340лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-13%
1395лв
1185лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
797лв
677лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1195лв
1016лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1461лв
1282лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
3055лв
2697лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
2513лв
2196лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-13%
1705лв
1496лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
2114лв
1797лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3625лв
3081лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4334лв
3790лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-13%
4440лв
3774лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
5371лв
4705лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
6706лв
5700лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
7823лв
6650лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
9219лв
8046лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-13%
7902лв
6896лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-13%
8313лв
6863лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-17%
7249лв
5799лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
4091лв
3570лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-13%
3470лв
2950лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4338лв
3687лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5113лв
4463лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-13%
7361лв
6257лв
2-9 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
8602лв
7498лв
2-9 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-13%
4168лв
3543лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
4966лв
4341лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-13%
3743лв
3281лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-12%
3078лв
2616лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2458лв
2156лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
2015лв
1712лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2203лв
1932лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-12%
1804лв
1534лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1948лв
1709лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
1594лв
1355лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1395лв
1185лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1705лв
1496лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-12%
996лв
847лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1218лв
1068лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
974лв
855лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-12%
797лв
677лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4180лв
3553лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%