bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Alexandros Palace Hotel & Suites

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Alexandros Palace Hotel & Suites - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

3595лв
3173лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
2818лв
2395лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
462лв
393лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
573лв
504лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
1079лв
917лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1338лв
1176лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
1985лв
1687лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2633лв
2335лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
413лв
368лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
302лв
257лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%

Alexandros Palace е приятен и добре поддържан хотел, състоящ се от основна и допълнителни сгради, разположени на относително голяма територия. Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето, хотелът разполаа и с мини - маркет, паркинг.

Местоположение на Alexandros Palace Hotel & Suites, Халкидики

Alexandros Palace се намира на леко издигнато място, с прекрасна гледка към морето и близките острови. Само една улица дели хотелите от пясъчно-каменистия плаж, намиращ се на около 150м (до плажа се достига през подлез). Възможности за пазаруване, барове и ресторанти има в намиращия се на около 7км Уранополи (2 пъти дневно автобус на хотела срещу заплащане), спирка на редовна автобусна линия на около 150 м.

Адрес: Уранополис, Greece


Удобства в Alexandros Palace Hotel & Suites

Включени в цената: 2 басейна в градината, всеки със слънчева тераса, чадъри и шезлонги, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, джаги. Барове на басейна и на плажа.

Срещу заплащане: чадъри, шезлонги и водни спортове на плажа, малък закрит басейн (отворен в определени часове), парна баня, сауна,билярд. Развлекателна програма за гостите на хотела, например анимация.

Стаи и настаняване в Alexandros Palace Hotel & Suites

Стаите са модерни и приветливи, с вана или душ/WC, сешоар, телефон, сателитна телевизия, хладилник, сейф под наем, климатик, балкон или тераса.

Хранене, ресторанти и барове в Alexandros Palace Hotel & Suites

Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето (полупансион = закуска и вечеря на бюфет)

За децата

За децата: мини клуб за деца от 4 до 12 години (6 пъти седмично, в определени часове), 2 детски басейна, детска площадка.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1658лв
1476лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
1325лв
1143лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-14%
1073лв
945лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
851лв
723лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
536лв
472лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
425лв
362лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
185лв
157лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
259лв
231лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
2330лв
1981лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2978лв
2628лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
3456лв
3049лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
2717лв
2309лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1736лв
1481лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-15%
1273лв
1019лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1251лв
1081лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-14%
993лв
822лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-17%
2818лв
2395лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3465лв
3042лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
2535лв
2272лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
1758лв
1494лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3476лв
3155лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-9%
2809лв
2488лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-11%
943лв
829лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
758лв
645лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
957лв
814лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1234лв
1091лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
894лв
787лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
709лв
603лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2527лв
2148лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3267лв
2888лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
3575лв
3150лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
2836лв
2411лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2380лв
2098лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
1880лв
1598лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2568лв
2266лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
2013лв
1711лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
888лв
755лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1350лв
1217лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
2505лв
2255лв
17-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3061лв
2810лв
17-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
1350лв
1186лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1091лв
927лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1146лв
1008лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
925лв
786лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3517лв
2989лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4295лв
3767лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
1418лв
1205лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1788лв
1575лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
3950лв
3491лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
709лв
603лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3063лв
2603лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
894лв
787лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
1418лв
1177лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-17%
1881лв
1639лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-13%
2469лв
2182лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1914лв
1627лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2238лв
2000лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
1591лв
1352лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1963лв
1668лв
13-18 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2702лв
2408лв
13-18 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
2244лв
1928лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-14%
1577лв
1262лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
648лв
550лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
906лв
809лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-11%
1165лв
990лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5511лв
4960лв
17-24 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1424лв
1249лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
6676лв
6125лв
17-24 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-8%
2962лв
2701лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-9%
2407лв
2146лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-11%
2210лв
1878лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2765лв
2434лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
3267лв
2888лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
3032лв
2577лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2527лв
2148лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3921лв
3466лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
3009лв
2668лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
1418лв
1205лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2269лв
1928лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1788лв
1575лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
4025лв
3421лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1702лв
1446лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
993лв
829лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-16%
5320лв
4716лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
1251лв
1088лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-13%
2257лв
2001лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
894лв
787лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
709лв
603лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2503лв
2205лв
29.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-12%
1985лв
1687лв
29.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3595лв
3052лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-15%
2818лв
2274лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-19%
2415лв
2053лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3082лв
2719лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1788лв
1575лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1418лв
1205лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2322лв
1857лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2969лв
2505лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-16%
1073лв
945лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
851лв
723лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
648лв
550лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
906лв
809лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
1665лв
1443лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-13%
1110лв
888лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
259лв
222лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-14%
185лв
148лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
849лв
722лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1237лв
1110лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
554лв
481лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-13%
370лв
296лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
3354лв
3078лв
17-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-8%
2614лв
2338лв
17-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-11%
1282лв
1140лв
18-26 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-11%
1578лв
1436лв
18-26 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-9%
1196лв
1091лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-9%
974лв
869лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-11%
2984лв
2536лв
21-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3723лв
3275лв
21-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
1467лв
1247лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1122лв
987лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
1800лв
1530лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
900лв
765лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4287лв
3769лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
3455лв
2937лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2355лв
2085лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-11%
1837лв
1617лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
3389лв
2997лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
2612лв
2220лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3267лв
2877лв
23.08-01.09
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
2602лв
2211лв
23.08-01.09
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3385лв
3002лв
26.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
2257лв
2001лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
1702лв
1446лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2552лв
2169лв
26.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1985лв
1687лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2633лв
2335лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
3220лв
2737лв
27.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1430лв
1239лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-13%
4109лв
3626лв
27.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
142лв
121лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
179лв
158лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
1134лв
943лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-17%
1702лв
1446лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2257лв
2001лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-11%
2013лв
1711лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2568лв
2266лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
1504лв
1320лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
2415лв
2053лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
425лв
362лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
536лв
472лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
851лв
702лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-18%
1073лв
924лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-14%
2970лв
2608лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
993лв
815лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
1134лв
950лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-16%
1251лв
1074лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-14%
4648лв
4095лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
1340лв
1072лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3687лв
3134лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1728лв
1460лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
2818лв
2395лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3595лв
3173лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
2013лв
1711лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2660лв
2358лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
894лв
752лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-16%
709лв
567лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
851лв
681лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1073лв
902лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-16%
993лв
794лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1251лв
1053лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-16%
2434лв
2069лв
7-17 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3173лв
2808лв
7-17 Сеп
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
795лв
676лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1054лв
935лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
1594лв
1275лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2149лв
1830лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
648лв
518лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
906лв
777лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-14%
906лв
809лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
648лв
550лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
648лв
550лв
19-26 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
906лв
809лв
19-26 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-11%
2021лв
1718лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2909лв
2606лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
2447лв
2087лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-15%
1799лв
1439лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1906лв
1717лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
1258лв
1069лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
877лв
787лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
599лв
509лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
555лв
471лв
28.09-05.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
813лв
730лв
28.09-05.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
333лв
299лв
17-20 Окт
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
444лв
377лв
17-23 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
222лв
189лв
17-20 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
665лв
599лв
17-23 Окт
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
1529лв
1377лв
20-28 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
1233лв
1081лв
20-28 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
1985лв
1769лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-11%
1615лв
1400лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-13%
1640лв
1430лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-13%
2009лв
1799лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
1590лв
1370лв
23-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-14%
1258лв
1078лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-14%
2342лв
2075лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
1553лв
1374лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1899лв
1632лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-14%
1960лв
1739лв
23-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
993лв
844лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1251лв
1102лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
1541лв
1310лв
24-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1911лв
1680лв
24-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
771лв
655лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
955лв
840лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
616лв
524лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
764лв
672лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
1338лв
1176лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
8709лв
7402лв
01.09-09.10
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1541лв
1310лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1079лв
917лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
955лв
840лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
2004лв
1773лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
12224лв
10918лв
01.09-09.10
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-11%
771лв
655лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2675лв
2351лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
2158лв
1834лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1911лв
1680лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
1541лв
1310лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
771лв
655лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
955лв
840лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
664лв
564лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
849лв
749лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
1276лв
1140лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
907лв
771лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
888лв
755лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1221лв
1087лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-11%
1083лв
965лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
787лв
669лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
945лв
842лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
686лв
584лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
808лв
720лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-11%
586лв
498лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
908лв
811лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
485лв
412лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
649лв
552лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
670лв
597лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
384лв
327лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
532лв
475лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
394лв
352лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-11%
284лв
241лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alexandros Palace, Alexandros Palace halkidiki, Alexandros Palace athos, Alexandros Palace aton, Alexandros Palace ouranopupolis, Alexandros Palace greece, Alexandros Palace гърция, Alexandros Palace атон, Alexandros Palace уранополис, Alexandros Palace 2022, Alexandros Palace цени, Alexandros Palace мнения, Alexandros Palace цени 2022, Alexandros Palace лято 2022, Alexandros Palace ранни записвания, Alexandros Palace last minute, Alexandros Palace hotel, Alexandros Palace hotel halkidiki, Alexandros Palace hotel athos, Alexandros Palace hotel aton, Alexandros Palace hotel ouranopupolis, Alexandros Palace hotel greece, Alexandros Palace hotel гърция, Alexandros Palace hotel атон, Alexandros Palace hotel уранополис, Alexandros Palace hotel 2022, Alexandros Palace hotel цени, Alexandros Palace hotel мнения, Alexandros Palace hotel цени 2022, Alexandros Palace hotel лято 2022, Alexandros Palace hotel ранни записвания, Alexandros Palace hotel last minute, александрос палас, александрос палас гърция, александрос палас атон, александрос палас уранополис, александрос палас цени, александрос палас мнения, александрос палас цени 2022, александрос палас лято 2022, александрос палас ранни записвания, хотел александрос палас, хотел александрос палас гърция, хотел александрос палас атон, хотел александрос палас уранополис, хотел александрос палас цени, хотел александрос палас мнения, хотел александрос палас цени 2022, хотел александрос палас лято 2022, хотел александрос палас ранни записвания

cache load