bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Alexandros Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Alexandros Palace - Халкидики / Атон, Уранополис

Alexandros Palace е приятен и добре поддържан хотел, състоящ се от основна и допълнителни сгради, разположени на относително голяма територия. Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето, хотелът разполаа и с мини - маркет, паркинг.

Местоположение на Alexandros Palace, Халкидики

Alexandros Palace се намира на леко издигнато място, с прекрасна гледка към морето и близките острови. Само една улица дели хотелите от пясъчно-каменистия плаж, намиращ се на около 150м (до плажа се достига през подлез). Възможности за пазаруване, барове и ресторанти има в намиращия се на около 7км Уранополи (2 пъти дневно автобус на хотела срещу заплащане), спирка на редовна автобусна линия на около 150 м.

Адрес: Уранополис, Greece

Удобства в Alexandros Palace

Включени в цената: 2 басейна в градината, всеки със слънчева тераса, чадъри и шезлонги, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, джаги. Барове на басейна и на плажа.

Срещу заплащане: чадъри, шезлонги и водни спортове на плажа, малък закрит басейн (отворен в определени часове), парна баня, сауна,билярд. Развлекателна програма за гостите на хотела, например анимация.

Стаи и настаняване в Alexandros Palace

Стаите са модерни и приветливи, с вана или душ/WC, сешоар, телефон, сателитна телевизия, хладилник, сейф под наем, климатик, балкон или тераса.

Хранене, ресторанти и барове в Alexandros Palace

Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето (полупансион = закуска и вечеря на бюфет)

За децата

За децата: мини клуб за деца от 4 до 12 години (6 пъти седмично, в определени часове), 2 детски басейна, детска площадка.

Намаление от дата 12.07.2019

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Единична стая
Закуска и вечеря
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
1 възрастен 151лв 128лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
151лв 128лв
Единична стая
Пълен пансион
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
1 възрастен 184лв 162лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
184лв 162лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 171лв 151лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
171лв 151лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
171лв 151лв
3 възрастни 232лв 202лв
Двойна стая
Пълен пансион
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 238лв 218лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
261лв 238лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
238лв 218лв
3 възрастни 333лв 304лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 256лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
256лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
256лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
256лв 214лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
256лв 214лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
256лв 214лв
3 възрастни 256лв 214лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
256лв 214лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
256лв 214лв
4 възрастни 346лв 288лв
Фамилна стая
Пълен пансион
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 324лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
346лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
324лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
346лв 304лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
324лв 281лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
367лв 324лв
3 възрастни 358лв 315лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
380лв 337лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
358лв 315лв
4 възрастни 481лв 425лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 256лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
256лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
256лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
256лв 214лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
256лв 214лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
256лв 214лв
Малък апартамент
Пълен пансион
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 324лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
346лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
324лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
346лв 304лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
324лв 281лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
367лв 324лв
Фамилна стая супериор
Закуска и вечеря
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 319лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
319лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
319лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
319лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
319лв 234лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
319лв 234лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
319лв 234лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
319лв 234лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
319лв 234лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
319лв 234лв
3 възрастни 319лв 234лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
319лв 234лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
319лв 234лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
319лв 234лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
319лв 234лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
319лв 234лв
4 възрастни 432лв 317лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
432лв 317лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
432лв 317лв
5 възрастни 511лв 376лв
Фамилна стая супериор
Пълен пансион
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 387лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
409лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
387лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
409лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
430лв 346лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
387лв 304лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
430лв 346лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
409лв 324лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
452лв 367лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
387лв 304лв
3 възрастни 423лв 337лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
443лв 358лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
423лв 337лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
443лв 358лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
466лв 380лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
423лв 337лв
4 възрастни 567лв 452лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
589лв 475лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
567лв 452лв
5 възрастни 681лв 544лв
Фамилна стая екзекютив
Закуска и вечеря
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 342лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
342лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
342лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
342лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
342лв 247лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
342лв 247лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
342лв 247лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
342лв 247лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
342лв 247лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
342лв 247лв
3 възрастни 342лв 247лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
342лв 247лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
342лв 247лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
342лв 247лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
342лв 247лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
342лв 247лв
4 възрастни 461лв 333лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
461лв 333лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
461лв 333лв
5 възрастни 544лв 396лв
Фамилна стая екзекютив
Пълен пансион
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 409лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
430лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
409лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
430лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
452лв 358лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
409лв 315лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
452лв 358лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
430лв 337лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
472лв 380лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
409лв 315лв
3 възрастни 443лв 349лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
466лв 371лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
443лв 349лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
466лв 371лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
486лв 391лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
443лв 349лв
4 възрастни 596лв 470лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
619лв 490лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
596лв 470лв
5 възрастни 715лв 565лв

Редовна цена

Единична стая
Закуска и вечеря
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
1 възрастен 166лв 142лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
166лв 142лв
Единична стая
Пълен пансион
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
1 възрастен 205лв 180лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
205лв 180лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 189лв 166лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
189лв 166лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
189лв 166лв
3 възрастни 256лв 225лв
Двойна стая
Пълен пансион
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 265лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
290лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
265лв 243лв
3 възрастни 369лв 337лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 283лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
283лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
283лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
283лв 236лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
283лв 236лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
283лв 236лв
3 възрастни 283лв 236лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
283лв 236лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
283лв 236лв
4 възрастни 385лв 319лв
Фамилна стая
Пълен пансион
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 360лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
385лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
360лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
385лв 337лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
360лв 313лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
407лв 360лв
3 възрастни 398лв 351лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
421лв 373лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
398лв 351лв
4 възрастни 535лв 470лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 283лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
283лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
283лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
283лв 236лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
283лв 236лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
283лв 236лв
Малък апартамент
Пълен пансион
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 360лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
385лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
360лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
385лв 337лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
360лв 313лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
407лв 360лв
Фамилна стая супериор
Закуска и вечеря
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 355лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
355лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
355лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
355лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
355лв 261лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
355лв 261лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
355лв 261лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
355лв 261лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
355лв 261лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
355лв 261лв
3 възрастни 355лв 261лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
355лв 261лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
355лв 261лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
355лв 261лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
355лв 261лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
355лв 261лв
4 възрастни 479лв 351лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
479лв 351лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
479лв 351лв
5 възрастни 567лв 416лв
Фамилна стая супериор
Пълен пансион
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 432лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
454лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
432лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
454лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
479лв 385лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
432лв 337лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
479лв 385лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
454лв 360лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
502лв 407лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
432лв 337лв
3 възрастни 468лв 373лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
493лв 398лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
468лв 373лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
493лв 398лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
515лв 421лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
468лв 373лв
4 възрастни 630лв 504лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
655лв 526лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
630лв 504лв
5 възрастни 756лв 605лв
Фамилна стая екзекютив
Закуска и вечеря
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 378лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
378лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
378лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
378лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
378лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
378лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
378лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
378лв 274лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
378лв 274лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
378лв 274лв
3 възрастни 378лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
378лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
378лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
378лв 274лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
378лв 274лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
378лв 274лв
4 възрастни 511лв 371лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
511лв 371лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
511лв 371лв
5 възрастни 605лв 439лв
Фамилна стая екзекютив
Пълен пансион
16.09.
2019 - 30.09.
2019
01.10.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 454лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
479лв 373лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
454лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
479лв 373лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
502лв 398лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
454лв 351лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
502лв 398лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
479лв 373лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
526лв 421лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
454лв 351лв
3 възрастни 493лв 389лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
515лв 412лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
493лв 389лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
515лв 412лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
540лв 436лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
493лв 389лв
4 възрастни 661лв 522лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
686лв 547лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
661лв 522лв
5 възрастни 794лв 628лв
Тагове

Alexandros Palace, Alexandros Palace halkidiki, Alexandros Palace athos, Alexandros Palace aton, Alexandros Palace ouranopupolis, Alexandros Palace greece, Alexandros Palace гърция, Alexandros Palace атон, Alexandros Palace уранополис, Alexandros Palace 2019, Alexandros Palace цени, Alexandros Palace мнения, Alexandros Palace цени 2019, Alexandros Palace лято 2019, Alexandros Palace ранни записвания, Alexandros Palace last minute, Alexandros Palace hotel, Alexandros Palace hotel halkidiki, Alexandros Palace hotel athos, Alexandros Palace hotel aton, Alexandros Palace hotel ouranopupolis, Alexandros Palace hotel greece, Alexandros Palace hotel гърция, Alexandros Palace hotel атон, Alexandros Palace hotel уранополис, Alexandros Palace hotel 2019, Alexandros Palace hotel цени, Alexandros Palace hotel мнения, Alexandros Palace hotel цени 2019, Alexandros Palace hotel лято 2019, Alexandros Palace hotel ранни записвания, Alexandros Palace hotel last minute, александрос палас, александрос палас гърция, александрос палас атон, александрос палас уранополис, александрос палас цени, александрос палас мнения, александрос палас цени 2019, александрос палас лято 2019, александрос палас ранни записвания, хотел александрос палас, хотел александрос палас гърция, хотел александрос палас атон, хотел александрос палас уранополис, хотел александрос палас цени, хотел александрос палас мнения, хотел александрос палас цени 2019, хотел александрос палас лято 2019, хотел александрос палас ранни записвания