bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Alexandros Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Alexandros Palace - Халкидики / Атон, Уранополис

Промоции в Alexandros Palace, Уранополис

Намаление за ранни записвания - 49% за настаняване в периода 01.10.2020 - 17.10.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 30% за настаняване в периода 14.09.2020 - 30.09.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 14% за настаняване в периода 26.05.2020 - 14.06.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 13% за настаняване в периода 30.04.2020 - 25.05.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 13.07.2020 - 28.08.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 11% за настаняване в периода 29.08.2020 - 13.09.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 11% за настаняване в периода 15.06.2020 - 12.07.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 14.09.2020 - 17.10.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 30.04.2020 - 14.06.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Alexandros Palace е приятен и добре поддържан хотел, състоящ се от основна и допълнителни сгради, разположени на относително голяма територия. Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето, хотелът разполаа и с мини - маркет, паркинг.

Местоположение на Alexandros Palace, Халкидики

Alexandros Palace се намира на леко издигнато място, с прекрасна гледка към морето и близките острови. Само една улица дели хотелите от пясъчно-каменистия плаж, намиращ се на около 150м (до плажа се достига през подлез). Възможности за пазаруване, барове и ресторанти има в намиращия се на около 7км Уранополи (2 пъти дневно автобус на хотела срещу заплащане), спирка на редовна автобусна линия на около 150 м.

Адрес: Уранополис, Greece


Удобства в Alexandros Palace

Включени в цената: 2 басейна в градината, всеки със слънчева тераса, чадъри и шезлонги, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, джаги. Барове на басейна и на плажа.

Срещу заплащане: чадъри, шезлонги и водни спортове на плажа, малък закрит басейн (отворен в определени часове), парна баня, сауна,билярд. Развлекателна програма за гостите на хотела, например анимация.

Стаи и настаняване в Alexandros Palace

Стаите са модерни и приветливи, с вана или душ/WC, сешоар, телефон, сателитна телевизия, хладилник, сейф под наем, климатик, балкон или тераса.

Хранене, ресторанти и барове в Alexandros Palace

Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето (полупансион = закуска и вечеря на бюфет)

За децата

За децата: мини клуб за деца от 4 до 12 години (6 пъти седмично, в определени часове), 2 детски басейна, детска площадка.

Намаление за ранни записвания - 49% за настаняване в периода 01.10.2020 - 17.10.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 30% за настаняване в периода 14.09.2020 - 30.09.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 14% за настаняване в периода 26.05.2020 - 14.06.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 13% за настаняване в периода 30.04.2020 - 25.05.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 12% за настаняване в периода 13.07.2020 - 28.08.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 11% за настаняване в периода 29.08.2020 - 13.09.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 11% за настаняване в периода 15.06.2020 - 12.07.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 14.09.2020 - 17.10.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 30.04.2020 - 14.06.2020 , за резервации, направени преди 29.02.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Ранни записвания от 04.02 до 29.02.2020

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Единична стая
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
1 възрастен 110лв 135лв 135лв 110лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
110лв 135лв 135лв 110лв
Единична стая
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
1 възрастен 148лв 173лв 173лв 148лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
148лв 173лв 173лв 148лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 148лв 180лв 180лв 148лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
148лв 180лв 180лв 148лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
148лв 180лв 180лв 148лв
3 възрастни 200лв 243лв 243лв 200лв
Двойна стая
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 220лв 254лв 254лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
220лв 254лв 254лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
241лв 272лв 272лв 241лв
3 възрастни 310лв 353лв 353лв 310лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 211лв 250лв 250лв 211лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
211лв 250лв 250лв 211лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
211лв 250лв 250лв 211лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
211лв 250лв 250лв 211лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
211лв 250лв 250лв 211лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
211лв 250лв 250лв 211лв
3 възрастни 211лв 250лв 250лв 211лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
211лв 250лв 250лв 211лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
211лв 250лв 250лв 211лв
4 възрастни 283лв 337лв 337лв 283лв
Малък апартамент
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 283лв 324лв 324лв 283лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
283лв 324лв 324лв 283лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
301лв 342лв 342лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
301лв 342лв 342лв 301лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
283лв 324лв 324лв 283лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
319лв 360лв 360лв 319лв
3 възрастни 319лв 360лв 360лв 319лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
340лв 380лв 380лв 340лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
319лв 360лв 360лв 319лв
4 възрастни 430лв 486лв 486лв 430лв
Junior suite 1 broom
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 214лв 259лв 259лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
214лв 259лв 259лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
214лв 259лв 259лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
214лв 259лв 259лв 214лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
214лв 259лв 259лв 214лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
214лв 259лв 259лв 214лв
3 възрастни 214лв 259лв 259лв 214лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
214лв 259лв 259лв 214лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
214лв 259лв 259лв 214лв
4 възрастни 288лв 349лв 349лв 288лв
Junior suite 1 broom
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 288лв 331лв 331лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
288лв 331лв 331лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
306лв 351лв 351лв 306лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
306лв 351лв 351лв 306лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
288лв 331лв 331лв 288лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
324лв 369лв 369лв 324лв
3 възрастни 324лв 369лв 369лв 324лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
342лв 387лв 387лв 342лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
324лв 369лв 369лв 324лв
4 възрастни 436лв 495лв 495лв 436лв
Апартамент
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 229лв 313лв 313лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
229лв 313лв 313лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
229лв 313лв 313лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
229лв 313лв 313лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
265лв 351лв 351лв 265лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
229лв 313лв 313лв 229лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
265лв 351лв 351лв 265лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
229лв 313лв 313лв 229лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
229лв 313лв 313лв 229лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
301лв 387лв 387лв 301лв
3 възрастни 229лв 313лв 313лв 229лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
229лв 313лв 313лв 229лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
229лв 313лв 313лв 229лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
229лв 313лв 313лв 229лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
229лв 313лв 313лв 229лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
265лв 351лв 351лв 265лв
4 възрастни 308лв 423лв 423лв 308лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
308лв 423лв 423лв 308лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
308лв 423лв 423лв 308лв
Апартамент
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 301лв 387лв 387лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
301лв 387лв 387лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
319лв 405лв 405лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
319лв 405лв 405лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
376лв 459лв 459лв 376лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
301лв 387лв 387лв 301лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
376лв 459лв 459лв 376лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
319лв 405лв 405лв 319лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
301лв 387лв 387лв 301лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
430лв 515лв 515лв 430лв
3 възрастни 340лв 423лв 423лв 340лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
358лв 441лв 441лв 358лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
340лв 423лв 423лв 340лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
358лв 441лв 441лв 358лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
340лв 423лв 423лв 340лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
412лв 497лв 497лв 412лв
4 възрастни 454лв 569лв 569лв 454лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
454лв 569лв 569лв 454лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
475лв 587лв 587лв 475лв
Suite family 2 brooms
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 241лв 331лв 331лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
241лв 331лв 331лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
241лв 331лв 331лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
241лв 331лв 331лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
277лв 369лв 369лв 259лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
241лв 331лв 331лв 220лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
277лв 369лв 369лв 259лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
241лв 331лв 331лв 220лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
241лв 331лв 331лв 220лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
313лв 405лв 405лв 295лв
3 възрастни 241лв 331лв 331лв 220лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
241лв 331лв 331лв 220лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
241лв 331лв 331лв 220лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
241лв 331лв 331лв 220лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
241лв 331лв 331лв 220лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
277лв 369лв 369лв 259лв
4 възрастни 324лв 448лв 448лв 299лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
324лв 448лв 448лв 299лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
324лв 448лв 448лв 299лв
Suite family 2 brooms
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 313лв 405лв 405лв 295лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
313лв 405лв 405лв 295лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
331лв 423лв 423лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
331лв 423лв 423лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
387лв 479лв 479лв 369лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
313лв 405лв 405лв 295лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
387лв 479лв 479лв 369лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
331лв 423лв 423лв 313лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
313лв 405лв 405лв 295лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
441лв 533лв 533лв 423лв
3 възрастни 351лв 441лв 441лв 331лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
369лв 459лв 459лв 351лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
351лв 441лв 441лв 331лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
369лв 459лв 459лв 351лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
351лв 441лв 441лв 331лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
423лв 515лв 515лв 405лв
4 възрастни 470лв 594лв 594лв 445лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
470лв 594лв 594лв 445лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
488лв 612лв 612лв 463лв

Ранни записвания от 01.02 до 29.02.2020

Единична стая
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
1 възрастен 119лв 144лв 247лв 292лв 247лв 144лв 119лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
119лв 144лв 247лв 292лв 247лв 144лв 119лв
Единична стая
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
1 възрастен 155лв 182лв 283лв 328лв 283лв 182лв 155лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
155лв 182лв 283лв 328лв 283лв 182лв 155лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 157лв 191лв 274лв 324лв 274лв 191лв 157лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
157лв 191лв 274лв 324лв 274лв 191лв 157лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
157лв 191лв 274лв 324лв 274лв 191лв 157лв
3 възрастни 211лв 259лв 369лв 439лв 369лв 259лв 211лв
Двойна стая
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 229лв 265лв 349лв 398лв 349лв 265лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
229лв 265лв 349лв 398лв 349лв 265лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
250лв 283лв 367лв 416лв 367лв 283лв 250лв
3 възрастни 322лв 369лв 479лв 549лв 479лв 369лв 322лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 223лв 265лв 396лв 477лв 396лв 265лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
223лв 265лв 396лв 477лв 396лв 265лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
223лв 265лв 396лв 477лв 396лв 265лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
223лв 265лв 396лв 477лв 396лв 265лв 223лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
223лв 265лв 396лв 477лв 396лв 265лв 223лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
223лв 265лв 396лв 477лв 396лв 265лв 223лв
3 възрастни 223лв 265лв 396лв 477лв 396лв 265лв 223лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
223лв 265лв 396лв 477лв 396лв 265лв 223лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
223лв 265лв 396лв 477лв 396лв 265лв 223лв
4 възрастни 301лв 360лв 533лв 643лв 533лв 360лв 301лв
Малък апартамент
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 297лв 340лв 468лв 551лв 468лв 340лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
297лв 340лв 468лв 551лв 468лв 340лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
315лв 358лв 486лв 569лв 486лв 358лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
315лв 358лв 486лв 569лв 486лв 358лв 315лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
297лв 340лв 468лв 551лв 468лв 340лв 297лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
333лв 376лв 506лв 587лв 506лв 376лв 333лв
3 възрастни 333лв 376лв 506лв 587лв 506лв 376лв 333лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
351лв 396лв 524лв 605лв 524лв 396лв 351лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
333лв 376лв 506лв 587лв 506лв 376лв 333лв
4 възрастни 448лв 506лв 679лв 789лв 679лв 506лв 448лв
Junior suite 1 broom
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 227лв 274лв 398лв 481лв 398лв 274лв 227лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
227лв 274лв 398лв 481лв 398лв 274лв 227лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
227лв 274лв 398лв 481лв 398лв 274лв 227лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
227лв 274лв 398лв 481лв 398лв 274лв 227лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
227лв 274лв 398лв 481лв 398лв 274лв 227лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
227лв 274лв 398лв 481лв 398лв 274лв 227лв
3 възрастни 227лв 274лв 398лв 481лв 398лв 274лв 227лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
227лв 274лв 398лв 481лв 398лв 274лв 227лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
227лв 274лв 398лв 481лв 398лв 274лв 227лв
4 възрастни 306лв 369лв 538лв 648лв 538лв 369лв 306лв
Junior suite 1 broom
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 301лв 349лв 472лв 553лв 472лв 349лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
301лв 349лв 472лв 553лв 472лв 349лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
319лв 367лв 490лв 574лв 490лв 367лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
319лв 367лв 490лв 574лв 490лв 367лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
301лв 349лв 472лв 553лв 472лв 349лв 301лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
337лв 385лв 508лв 592лв 508лв 385лв 337лв
3 възрастни 337лв 385лв 508лв 592лв 508лв 385лв 337лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
355лв 403лв 526лв 610лв 526лв 403лв 355лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
337лв 385лв 508лв 592лв 508лв 385лв 337лв
4 възрастни 454лв 517лв 686лв 796лв 686лв 517лв 454лв
Апартамент
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 243лв 333лв 439лв 540лв 439лв 333лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
243лв 333лв 439лв 540лв 439лв 333лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
243лв 333лв 439лв 540лв 439лв 333лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
243лв 333лв 439лв 540лв 439лв 333лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
281лв 371лв 477лв 578лв 477лв 371лв 281лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
243лв 333лв 439лв 540лв 439лв 333лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
281лв 371лв 477лв 578лв 477лв 371лв 281лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
243лв 333лв 439лв 540лв 439лв 333лв 243лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
243лв 333лв 439лв 540лв 439лв 333лв 243лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
322лв 412лв 515лв 616лв 515лв 412лв 322лв
3 възрастни 243лв 333лв 439лв 540лв 439лв 333лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
243лв 333лв 439лв 540лв 439лв 333лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
243лв 333лв 439лв 540лв 439лв 333лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
243лв 333лв 439лв 540лв 439лв 333лв 243лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
243лв 333лв 439лв 540лв 439лв 333лв 243лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
281лв 371лв 477лв 578лв 477лв 371лв 281лв
4 възрастни 328лв 448лв 592лв 729лв 592лв 448лв 328лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
328лв 448лв 592лв 729лв 592лв 448лв 328лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
328лв 448лв 592лв 729лв 592лв 448лв 328лв
Апартамент
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 317лв 407лв 511лв 612лв 511лв 407лв 317лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
317лв 407лв 511лв 612лв 511лв 407лв 317лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
335лв 425лв 531лв 632лв 531лв 425лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
335лв 425лв 531лв 632лв 531лв 425лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
391лв 481лв 587лв 688лв 587лв 481лв 391лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
317лв 407лв 511лв 612лв 511лв 407лв 317лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
391лв 481лв 587лв 688лв 587лв 481лв 391лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
335лв 425лв 531лв 632лв 531лв 425лв 335лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
317лв 407лв 511лв 612лв 511лв 407лв 317лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
450лв 540лв 646лв 747лв 646лв 540лв 450лв
3 възрастни 353лв 443лв 549лв 650лв 549лв 443лв 353лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
371лв 461лв 567лв 668лв 567лв 461лв 371лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
353лв 443лв 549лв 650лв 549лв 443лв 353лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
371лв 461лв 567лв 668лв 567лв 461лв 371лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
353лв 443лв 549лв 650лв 549лв 443лв 353лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
430лв 520лв 623лв 724лв 623лв 520лв 430лв
4 възрастни 475лв 596лв 738лв 875лв 738лв 596лв 475лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
475лв 596лв 738лв 875лв 738лв 596лв 475лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
493лв 614лв 756лв 893лв 756лв 614лв 493лв
Suite family 2 brooms
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 254лв 353лв 481лв 587лв 481лв 353лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
254лв 353лв 481лв 587лв 481лв 353лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
254лв 353лв 481лв 587лв 481лв 353лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
254лв 353лв 481лв 587лв 481лв 353лв 236лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
295лв 391лв 520лв 625лв 520лв 391лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
254лв 353лв 481лв 587лв 481лв 353лв 236лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
295лв 391лв 520лв 625лв 520лв 391лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
254лв 353лв 481лв 587лв 481лв 353лв 236лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
254лв 353лв 481лв 587лв 481лв 353лв 236лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
333лв 430лв 558лв 664лв 558лв 430лв 313лв
3 възрастни 254лв 353лв 481лв 587лв 481лв 353лв 236лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
254лв 353лв 481лв 587лв 481лв 353лв 236лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
254лв 353лв 481лв 587лв 481лв 353лв 236лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
254лв 353лв 481лв 587лв 481лв 353лв 236лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
254лв 353лв 481лв 587лв 481лв 353лв 236лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
295лв 391лв 520лв 625лв 520лв 391лв 274лв
4 възрастни 344лв 475лв 648лв 792лв 648лв 475лв 317лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
344лв 475лв 648лв 792лв 648лв 475лв 317лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
344лв 475лв 648лв 792лв 648лв 475лв 317лв
Suite family 2 brooms
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 328лв 425лв 553лв 659лв 553лв 425лв 308лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
328лв 425лв 553лв 659лв 553лв 425лв 308лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
346лв 443лв 574лв 677лв 574лв 443лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
346лв 443лв 574лв 677лв 574лв 443лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
405лв 502лв 630лв 735лв 630лв 502лв 385лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
328лв 425лв 553лв 659лв 553лв 425лв 308лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
405лв 502лв 630лв 735лв 630лв 502лв 385лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
346лв 443лв 574лв 677лв 574лв 443лв 326лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
328лв 425лв 553лв 659лв 553лв 425лв 308лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
461лв 558лв 688лв 792лв 688лв 558лв 441лв
3 възрастни 364лв 463лв 592лв 697лв 592лв 463лв 344лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
382лв 481лв 610лв 715лв 610лв 481лв 364лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
364лв 463лв 592лв 697лв 592лв 463лв 344лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
382лв 481лв 610лв 715лв 610лв 481лв 364лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
364лв 463лв 592лв 697лв 592лв 463лв 344лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
441лв 538лв 666лв 771лв 666лв 538лв 421лв
4 възрастни 490лв 621лв 796лв 938лв 796лв 621лв 463лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
490лв 621лв 796лв 938лв 796лв 621лв 463лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
508лв 641лв 814лв 956лв 814лв 641лв 481лв

Редовна цена

Единична стая
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
1 възрастен 139лв 169лв 290лв 344лв 290лв 169лв 139лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
139лв 169лв 290лв 344лв 290лв 169лв 139лв
Единична стая
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
1 възрастен 175лв 207лв 326лв 380лв 326лв 207лв 175лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
175лв 207лв 326лв 380лв 326лв 207лв 175лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 184лв 225лв 322лв 382лв 322лв 225лв 184лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
184лв 225лв 322лв 382лв 322лв 225лв 184лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
184лв 225лв 322лв 382лв 322лв 225лв 184лв
3 възрастни 250лв 304лв 434лв 515лв 434лв 304лв 250лв
Двойна стая
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 259лв 299лв 396лв 454лв 396лв 299лв 259лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
259лв 299лв 396лв 454лв 396лв 299лв 259лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
277лв 317лв 414лв 475лв 414лв 317лв 277лв
3 възрастни 360лв 414лв 544лв 625лв 544лв 414лв 360лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 263лв 313лв 466лв 560лв 466лв 313лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
263лв 313лв 466лв 560лв 466лв 313лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
263лв 313лв 466лв 560лв 466лв 313лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
263лв 313лв 466лв 560лв 466лв 313лв 263лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
263лв 313лв 466лв 560лв 466лв 313лв 263лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
263лв 313лв 466лв 560лв 466лв 313лв 263лв
3 възрастни 263лв 313лв 466лв 560лв 466лв 313лв 263лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
263лв 313лв 466лв 560лв 466лв 313лв 263лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
263лв 313лв 466лв 560лв 466лв 313лв 263лв
4 възрастни 353лв 423лв 628лв 756лв 628лв 423лв 353лв
Малък апартамент
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 335лв 387лв 538лв 634лв 538лв 387лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
335лв 387лв 538лв 634лв 538лв 387лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
355лв 405лв 556лв 652лв 556лв 405лв 355лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
355лв 405лв 556лв 652лв 556лв 405лв 355лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
335лв 387лв 538лв 634лв 538лв 387лв 335лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
373лв 423лв 574лв 670лв 574лв 423лв 373лв
3 възрастни 373лв 423лв 574лв 670лв 574лв 423лв 373лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
391лв 441лв 594лв 688лв 594лв 441лв 391лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
373лв 423лв 574лв 670лв 574лв 423лв 373лв
4 възрастни 502лв 569лв 774лв 904лв 774лв 569лв 502лв
Junior suite 1 broom
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 268лв 322лв 470лв 565лв 470лв 322лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
268лв 322лв 470лв 565лв 470лв 322лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
268лв 322лв 470лв 565лв 470лв 322лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
268лв 322лв 470лв 565лв 470лв 322лв 268лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
268лв 322лв 470лв 565лв 470лв 322лв 268лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
268лв 322лв 470лв 565лв 470лв 322лв 268лв
3 възрастни 268лв 322лв 470лв 565лв 470лв 322лв 268лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
268лв 322лв 470лв 565лв 470лв 322лв 268лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
268лв 322лв 470лв 565лв 470лв 322лв 268лв
4 възрастни 360лв 434лв 632лв 762лв 632лв 434лв 360лв
Junior suite 1 broom
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 340лв 396лв 542лв 639лв 542лв 396лв 340лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
340лв 396лв 542лв 639лв 542лв 396лв 340лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
360лв 414лв 560лв 657лв 560лв 414лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
360лв 414лв 560лв 657лв 560лв 414лв 360лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
340лв 396лв 542лв 639лв 542лв 396лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
378лв 432лв 580лв 675лв 580лв 432лв 378лв
3 възрастни 378лв 432лв 580лв 675лв 580лв 432лв 378лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
396лв 450лв 598лв 695лв 598лв 450лв 396лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
378лв 432лв 580лв 675лв 580лв 432лв 378лв
4 възрастни 508лв 583лв 780лв 911лв 780лв 583лв 508лв
Апартамент
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 286лв 391лв 515лв 634лв 515лв 391лв 286лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
286лв 391лв 515лв 634лв 515лв 391лв 286лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
286лв 391лв 515лв 634лв 515лв 391лв 286лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
286лв 391лв 515лв 634лв 515лв 391лв 286лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
331лв 436лв 560лв 679лв 560лв 436лв 331лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
286лв 391лв 515лв 634лв 515лв 391лв 286лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
331лв 436лв 560лв 679лв 560лв 436лв 331лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
286лв 391лв 515лв 634лв 515лв 391лв 286лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
286лв 391лв 515лв 634лв 515лв 391лв 286лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
378лв 484лв 607лв 726лв 607лв 484лв 378лв
3 възрастни 286лв 391лв 515лв 634лв 515лв 391лв 286лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
286лв 391лв 515лв 634лв 515лв 391лв 286лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
286лв 391лв 515лв 634лв 515лв 391лв 286лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
286лв 391лв 515лв 634лв 515лв 391лв 286лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
286лв 391лв 515лв 634лв 515лв 391лв 286лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
331лв 436лв 560лв 679лв 560лв 436лв 331лв
4 възрастни 385лв 529лв 695лв 857лв 695лв 529лв 385лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
385лв 529лв 695лв 857лв 695лв 529лв 385лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
385лв 529лв 695лв 857лв 695лв 529лв 385лв
Апартамент
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 360лв 466лв 589лв 708лв 589лв 466лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
360лв 466лв 589лв 708лв 589лв 466лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
378лв 484лв 607лв 726лв 607лв 484лв 378лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
378лв 484лв 607лв 726лв 607лв 484лв 378лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
441лв 547лв 670лв 789лв 670лв 547лв 441лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
360лв 466лв 589лв 708лв 589лв 466лв 360лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
441лв 547лв 670лв 789лв 670лв 547лв 441лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
378лв 484лв 607лв 726лв 607лв 484лв 378лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
360лв 466лв 589лв 708лв 589лв 466лв 360лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
506лв 612лв 735лв 855лв 735лв 612лв 506лв
3 възрастни 396лв 502лв 625лв 744лв 625лв 502лв 396лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
414лв 520лв 643лв 762лв 643лв 520лв 414лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
396лв 502лв 625лв 744лв 625лв 502лв 396лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
414лв 520лв 643лв 762лв 643лв 520лв 414лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
396лв 502лв 625лв 744лв 625лв 502лв 396лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
479лв 585лв 708лв 828лв 708лв 585лв 479лв
4 възрастни 533лв 675лв 841лв 1003лв 841лв 675лв 533лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
533лв 675лв 841лв 1003лв 841лв 675лв 533лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
551лв 693лв 859лв 1021лв 859лв 693лв 551лв
Suite family 2 brooms
Закуска и вечеря
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 299лв 414лв 565лв 688лв 565лв 414лв 277лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
299лв 414лв 565лв 688лв 565лв 414лв 277лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
299лв 414лв 565лв 688лв 565лв 414лв 277лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
299лв 414лв 565лв 688лв 565лв 414лв 277лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
344лв 459лв 612лв 735лв 612лв 459лв 322лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
299лв 414лв 565лв 688лв 565лв 414лв 277лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
344лв 459лв 612лв 735лв 612лв 459лв 322лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
299лв 414лв 565лв 688лв 565лв 414лв 277лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
299лв 414лв 565лв 688лв 565лв 414лв 277лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
391лв 506лв 657лв 780лв 657лв 506лв 369лв
3 възрастни 299лв 414лв 565лв 688лв 565лв 414лв 277лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
299лв 414лв 565лв 688лв 565лв 414лв 277лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
299лв 414лв 565лв 688лв 565лв 414лв 277лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
299лв 414лв 565лв 688лв 565лв 414лв 277лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
299лв 414лв 565лв 688лв 565лв 414лв 277лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
344лв 459лв 612лв 735лв 612лв 459лв 322лв
4 възрастни 405лв 558лв 762лв 931лв 762лв 558лв 373лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
405лв 558лв 762лв 931лв 762лв 558лв 373лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
405лв 558лв 762лв 931лв 762лв 558лв 373лв
Suite family 2 brooms
Пълен пансион
30.04.
2020 - 25.05.
2020
26.05.
2020 - 14.06.
2020
15.06.
2020 - 12.07.
2020
13.07.
2020 - 28.08.
2020
29.08.
2020 - 13.09.
2020
14.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 17.10.
2020
2 възрастни 373лв 488лв 639лв 762лв 639лв 488лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
373лв 488лв 639лв 762лв 639лв 488лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
391лв 506лв 657лв 780лв 657лв 506лв 369лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
391лв 506лв 657лв 780лв 657лв 506лв 369лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
454лв 569лв 722лв 846лв 722лв 569лв 432лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
373лв 488лв 639лв 762лв 639лв 488лв 351лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
454лв 569лв 722лв 846лв 722лв 569лв 432лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
391лв 506лв 657лв 780лв 657лв 506лв 369лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
373лв 488лв 639лв 762лв 639лв 488лв 351лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
520лв 634лв 785лв 909лв 785лв 634лв 497лв
3 възрастни 409лв 524лв 675лв 798лв 675лв 524лв 387лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
427лв 542лв 695лв 819лв 695лв 542лв 405лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
409лв 524лв 675лв 798лв 675лв 524лв 387лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
427лв 542лв 695лв 819лв 695лв 542лв 405лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
409лв 524лв 675лв 798лв 675лв 524лв 387лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
493лв 607лв 758лв 882лв 758лв 607лв 470лв
4 възрастни 551лв 706лв 911лв 1077лв 911лв 706лв 520лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
551лв 706лв 911лв 1077лв 911лв 706лв 520лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
569лв 724лв 929лв 1095лв 929лв 724лв 538лв
Тагове

Alexandros Palace, Alexandros Palace halkidiki, Alexandros Palace athos, Alexandros Palace aton, Alexandros Palace ouranopupolis, Alexandros Palace greece, Alexandros Palace гърция, Alexandros Palace атон, Alexandros Palace уранополис, Alexandros Palace 2020, Alexandros Palace цени, Alexandros Palace мнения, Alexandros Palace цени 2020, Alexandros Palace лято 2020, Alexandros Palace ранни записвания, Alexandros Palace last minute, Alexandros Palace hotel, Alexandros Palace hotel halkidiki, Alexandros Palace hotel athos, Alexandros Palace hotel aton, Alexandros Palace hotel ouranopupolis, Alexandros Palace hotel greece, Alexandros Palace hotel гърция, Alexandros Palace hotel атон, Alexandros Palace hotel уранополис, Alexandros Palace hotel 2020, Alexandros Palace hotel цени, Alexandros Palace hotel мнения, Alexandros Palace hotel цени 2020, Alexandros Palace hotel лято 2020, Alexandros Palace hotel ранни записвания, Alexandros Palace hotel last minute, александрос палас, александрос палас гърция, александрос палас атон, александрос палас уранополис, александрос палас цени, александрос палас мнения, александрос палас цени 2020, александрос палас лято 2020, александрос палас ранни записвания, хотел александрос палас, хотел александрос палас гърция, хотел александрос палас атон, хотел александрос палас уранополис, хотел александрос палас цени, хотел александрос палас мнения, хотел александрос палас цени 2020, хотел александрос палас лято 2020, хотел александрос палас ранни записвания